Víno je potravina - definice dle legislativy

14. 3. 2020

Víno je potravina - definice dle legislativy

Na stále množící se dotazy zda víno je potravinou uvádíme definici z Nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 178/2002, článku 2, kde se definuje co je potravinou

Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“ rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpraco- vané, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.
Mezi „potraviny“ patří nápoje, žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi potraviny patří voda za místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.

Nařizení je zde k dispozici.

Na základě četných dotazů jsme prostrednictvím prezidentky Potravinářské komory ČR vyžádali stanovisko MZe:

Vážená paní prezidentko,

k problematice „zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb“ vyplývající z Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření, Vám sděluji následující.

Provozovnu „vinotéky“, kde dochází k přímé konzumaci vína spotřebitelem, lze považovat za provozovnu stravovacích služeb. Naopak pokud v provozovně „vinotéky“ bude víno pouze prodáváno, resp. uváděno na trh, v obalech určených pro spotřebitele, je tato provozovna považována za maloobchodní prodej. V souladu s platnou legislativou je víno považováno za potravinu a v tomto kontextu je nutné rovněž aplikovat výše zmíněné Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211, resp. dané výjimky v tomto Usnesení.

S pozdravem

Ing. Martin Štěpánek

Odbor potravinářský

Sekce zemědělství a potravinářství

 

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Tel.: +420 221 812 838

GSM: +420 724 590 218

fax: +420 222 314 117

e-mail: martin.stepanek@mze.cz

www.eagri.cz