Technické podmínky

Všeobecné podmínky inzerce – VPI 2022

I. Zadávání inzerátů

1. Inzerát je přijat na základě závazné písemné objednávky nebo uzavřené smlouvy.
2. Objednávka nebo smlouva obsahuje: obchodní název zadavatele, sídlo firmy, IČO,
DIČ, bankovní spojení; v případě, že zadavatel je zprostředkovatelem inzerce též
obchodní název firmy, pro kterou je inzerce zprostředkována; dále formát a rozměry
inzerátu, počet opakování, požadované termíny uveřejnění, požadované umístění, typ
dodaných podkladů, datum dodání podkladů, cenu, uplatňované slevy.
3. Za obsah a právní přípustnost inzerce odpovídá zadavatel.
4. Vydavatel neodpovídá za obsah a právní přípustnost inzerce a není povinen zkoumat,
zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

II. Dodání a vracení pokladů pro inzerci, korektura

1. Pokud není dohodnuto jinak, podklady pro inzerci jsou přijímány na adrese vydavatele.
2. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro inzerci je odpovědný zadavatel.
3. Požadavky na podklady pro inzerci jsou upřesněny v bodě IX. VPI.
4. Při pozdním dodání podkladů pro inzerci zadavatelem, neručí vydavatel za včasné
zveřejnění inzerce.
5. Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. V tomto případě
jsou v redakci uschovávány, nejdéle však po dobu tří měsíců.
6. Náhled inzerce je zadavateli zasílán po dohodě. Pokud se zadavatel k redakční úpravě
inzerce nevyjádří do dohodnutého termínu, předpokládá se, že s ní souhlasí.
7. Vydavatel zaručuje standardní jakost tisku inzerce, která může být limitována kvalitou
dodaných podkladů k výrobě a použité technologie.

III. Úpravy a umístění inzerátu v časopise

1. Inzerce v důsledku své stylizace nerozeznatelná od redakční části bude označena
informací: Placená inzerce nebo Komerční prezentace.
2. Pokud není zadavatelem vymezeno přesné nebo preferované umístění inzerce, lokace
inzerátu bude v inzertní části a nebo dle potřeby redakce při sazbě časopisu.
3. Vyžadované či preferované umístění inzerce podléhá cenám dle platného ceníku a
dohodnuté specifikaci, která je součástí platné objednávky nebo smlouvy, viz. bod I.2.
VPI.

IV. Právo odmítnout inzerci

1. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerce a to zejména v případě, kdy jeho
znění nebo obsah odporuje etickým zásadám vydavatele a jeho zájmům, nebo je-li v
rozporu s právními předpisy.
2. Vydavatel není povinen zdůvodňovat odmítnutí uveřejnění inzerce.
3. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží
za dříve zveřejněnou inzerci, resp. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto
opatření může vydavatel uplatnit i v případě dlouhodobé reklamní kampaně, kdy
zadavatel průběžně neplní své závazky.

V. Neplnění zakázky

1. V případě zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a
poskytování náhrad za vzniklé škody.
2. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli poskytnuta
odpovídající či dohodnutá sleva, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit
vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.

VI. Obchodní a platební podmínky

1. Za uveřejnění inzerce se zadavatel zavazuje zaplatit dohodnutou cenu, viz. Ceník VO
2022. Cena ve smlouvě nebo objednávce je stanovena bez DPH. DPH je ve výši 21%.
2. Zadavatel uhradí cenu za inzerci na základě platného daňového dokladu – faktury.
Vydavatel vystaví fakturu nejdříve v den vydání konkrétního čísla Vinařského obzoru a
uveřejnění příslušné inzerce. Splatnost faktury je 14 dnů.
3. V případě výroby inzerátu redakcí SV ČR bude k ceně připočítán poplatek 850 Kč za
hodinu práce. Dohodnutá cena bude předem odsouhlasena oběma smluvními stranami.
4. Ve vybraných případech si vydavatel vyhrazuje právo požadovat před uveřejněním
inzerátu zálohu ve výši až 100% účtované ceny.
5. Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální obchodní a platební podmínky,
včetně cen inzerce.

VII. Výroba inzerátu

1. Za inzerát se považuje jakákoliv grafická prezentace připravovaná na základě
podkladů zadavatele a prezentují značku, produkt nebo službu zadavatele.
2. Výrobou inzerátu se rozumí grafický návrh inzerátu dle podmínek Ceníku VO 2022,
až do fáze přípravy tiskových dat.
3. Cena za výrobu inzerátu se řídí bodem VI. VPI a Ceníkem VO 2022.

VIII. Rezervace - reklamace - náhradní plnění

1. Inzerát nebo jeho umístění lze rezervovat pouze 1 týden. Neobdrží-li vydavatel do
stanovené doby písemnou objednávku, rezervace se ruší. Dlouhodobé rezervace
podléhají řádné objednávce nebo smlouvě, více bod I. VPI.
2. V případě uveřejnění částečně nebo zcela nečitelného, neúplného nebo nesprávného
inzerátu, a to vinou vydavatele, má zadavatel nárok na uveřejnění bezchybného
náhradního inzerátu v podobě, rozsahu, umístění a termínu daném dohodou obou stran.
3. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud jako
součást předaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu.
4. Pokud se v průběhu zpracování podkladů inzerce nebo tisku časopisu projeví takové
nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, a není již možné toto
ze strany zadavatele v termínu odevzdání podkladů pro tisk do tiskárny napravit, nemá
zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou
grafickému studiu či tiskárně práce a náklady navíc, budou přefakturovány v plné výši
zadavateli.
5. Reklamaci je možno uplatnit písemně do 21 dní od zveřejnění inzerce, u opakovaného
inzerátu od jeho prvního uveřejnění.

IX. Technické parametry časopisu

náklad: 2 200 ks
periodicita: měsíčně; 11 vydání - dvojčíslo 7-8
rozsah: dle tematických příloh 56-84 stran; cca 650 stran ročně
formát: A4; 210 x 297
lokalita: ČR a SR
tiskárna: Tiskárna Grafico s.r.o., U Panenského mlýna 33, 747 06
Opava - Kylešovice
technika tisku: ofset; rozlišení 200 LPI; barevnost 4+4; vazba V1
papír: obálka – 220 g/m2 matná křída + matný disperzní lak
uvnitř - 115 g/m2 matná křída
požadavky na zpracování:  Podklady v digitální podobě
Texty TXT, RTF, DO, DOCX, ODT
Foto TIFF, JPG; 300 DPI v tiskové velikosti
rozměry inzerce: dle bodu X. VPI

X. Ceník a slevy

CenikInzerce_2022

XI. Termíny VO 2022

číslo vydání podklady pro
zpracování
sazba + uzavření
inzerce
odevzdání k
tisku
distribuce
leden
1/2022
po 15.12.2021 po 20.12.2021 st 3.1.2022 pá 14.1.2022
únor
2/2022
pá 14.1.2022 čt 20.1.2022 st 26.1.2022 út 15.2.2022
březen
3/2022
po 14.2.2022 po 21.2.2022 pá 25.2.2022 út 15.3.2022
duben
4/2022
po 14.3.2022 pá 18.3.2022 st 23.3.2022 pá 15.4.2022
květen
5/2022
po 11.4.2022 st 20.4.2022 po 25.4.2022 pá 15.5.2022
červen
6/2022
st 11.5.2022 st 18.5.2022 po 23.5.2022 st 15.6.2022
červenec/srpen
7,8/2022
st 15.6.2022 po 20.6.2022 pá 24.6.2022 po 11.7.2022
září
9/2022
po 15.8.2022 pá 19.8.2022 st 24.8.2022 čt 15.9.2022
říjen
10/2022
po 12.9.2022 po 19.9.2022 pá 23.9.2022 pá 14.10.2022
listopad
11/2022
st 12.10.2022 po 17.10.2022 po 24.10.2022 po 14.11.2022
prosinec
12/2022
po 7.11.2022 po 14.11.2022 pá 18.11.2022 po 12.12.2022

XII. Témata VO 2022

Hlavní témata jednotlivých čísel je možno zjistit při poptávce inzerce. Obecně platí, že
témata budou souviset s probíhajícím ročním obdobím, potažmo s kalendářem
vinohradnických a vinařských prací.


Od ustanovení výše uvedených podmínek je možné se odchýlit, a to pouze na
základě písemné dohody mezi vydavatelem a zadavatelem.


VPI 2022 jsou platné od 1. ledna 2022.