Připravovaná novela IP - réva vinná - navazující závazek

12. 10. 2020

Připravovaná novela IP - réva vinná - navazující závazek

S ohledem na končící programovací období 2014 - 2020 Vám předkládáme informaci o připravovaném znění novel k IP révy vinné pro rok 2021 a změny v NV k EZ. Dále naleznete níže vysvětlení, které vedlo k navrženým změnám.

Integrovaná produkce révy vinné – připravovaná novela

Z důvodu konce programového období 2014-2020 jsou upravovány podmínky poskytování dotací. Od roku 2020 bylo možné se zařadit do dvouletých závazků v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (NAEKO) v souladu s nařízením vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření. Pro období začínající rokem 2021 je aktuálně připravováno přechodné období v déle trvání jednoho roku. Toto opatření je z důvodu neschválené legislativy pro přechodné období (jeden nebo dva roky).
Do tohoto jednoletého závazku se budou moci zařadit žadatelé, resp. díly půdních bloků, na kterých byl řádně ukončen 5-ti letý závazek v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
Současně je umožněn souběh závazků u jednoho žadatele. Žadatel může mít původní 5-ti letý AEKO závazek a na nově přibraných dílech půdních bloků, kde jiný žadatel řádně ukončil 5-ti letý AEKO závazek požádat o zařazení do jednoletého závazku NAEKO. Vhodnost pro zařazení do jednoletých závazků bude vyznačena v LPIS (tzv. vrstva vhodnosti k NAEKO).
Do jednoletého závazku v rámci NAEKO se musí žadatelé zařadit prostřednictvím žádosti o zařazení, která se bude standardně podávat na SZIF do 15. 5. 2021 (spolu s Jednotnou žádostí o dotaci).
V rámci jednoletých NAEKO závazků bude upraveno množství přípravků na ochranu rostlin, které může žadatel v průběhu jednoho roku (tj. období závazku) použít. Je to z toho důvodu, aby byla zachována výše poskytované roční dotace.
V rámci základní ochrany vinic žadatel na takto zařazených dílech půdních bloků může provést nejvýše 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové a 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému (s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství).
U nadstavbové ochrany vinic pak žadatel na takto zařazených dílech půdních bloků může provést nejvýše 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové a 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému (s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství).
K těmto podmínkám jsou nově nastaveny i příslušné sankce, kdy za překročení výše uvedeného limitu o 1 aplikaci dojde ke snížení dotace na příslušný titul o 50 %. V případě že byl limit použití přípravků překročen o 2 a více aplikací, dotace se neposkytne.

Ostatní podmínky se nemění.

Ing. David Kuna

ředitel odboru
Odbor environmentálních podpor PRV
Ministerstvo zemědělství