Přikyselování - sezóna 2020

5. 10. 2020

Přikyselování - sezóna 2020

Svaz vinařů České republiky podal, dne 18. 9. 2020 žádost na Ministerstvo zemědělství ČR pro vydání opatření obecné povahy, kterým se povoluje přikyselování moštů a vín ročníku 2020 nad stanovený limit v souladu s přílohou VIII, část C, odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013. Ministerstvo zemědělství tuto žádost promptně projednalo a již dne 21.9.2020 vydalo opatření obecné povahy, kterým se povoluje přikysleování moštů a vín ročníků 2020. 

Opatření obecné povahy ke stažení z webu ministerstva zemědělství.

Povolují se následující podmínky uvedené v příloze VIII části I písmene C nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

1. U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít

b) přikyselování a odkyselování ve vinařských zónách C I, C II a C III a), aniž je dotčen odstavec 7, nebo

c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).

2. Přikyselení výrobků uvedených v odstavci 1 jiných než vína lze provést až do výše 1,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr.

6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků podle odstavce 1 ve vinařských zónách A a B za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.

7. Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

8. Přikyselování vína může proběhnout pouze v podniku vyrábějícím víno a ve vinařské zóně, ve kterých byly sklizeny hrozny použité k výrobě daného vína.

 

(kurzívou uvedeno – netýká se ČR)

 

K přikyselování je možné použití L(+) kyseliny vinné, L(-) kyseliny jablečné, DL-kyseliny jablečné nebo kyseliny mléčné.