Novela vinařského zákona

26. 3. 2018

Novela vinařského zákona

Od 1.4.2017 přichází v platnost novela vinařského zákona, která s sebou nese jisté povinnosti. Změny se budou týkat jak pěstitelů révy vinné, tak i výrobců, příjemců a obchodníků se sudovým vínem, proto Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dotčenými správními úřady spustilo informační web www.vinarskyzakon.cz.

Tento web spolu s infolinkami slouží pro podnikatele, ale i pro širokou laickou veřejnost jako informační kanál, kde si mohou kdykoliv přijít pro radu. Informace jsou na webu uspořádány do kategorií zvlášť pro vinaře a vinohradníky.

Některé aktuální změny týkající se vinohradníků:

Povinnost oznámit ÚKZÚZ záměr klučení – opětovnou výsadbu révy v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení. Ústav provede kontrolu osázené plochy před klučením,

U vyklučené vinice si musí pěstitel opatřit souhlas vlastníka pozemku, na kterém se předmětná vinice nachází,

Žádost o udělení povolení pro opětovnou výsadbu révy je možné podat do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno klučení.

Některé aktuální změny ve vinařské části:

Byla upravena definice maloobchodníka: malým množstvím je množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský rok (od 1.8. do 31.7. následujícího kalendářního roku).

Na základě smluvního vztahu je možné prodávat sudové víno u obchodníka ve vinotéce na zakázku objednané u výrobce,

Při označování vína je povinnost výrobce označit víno na viditelné straně daným logotypem,

V případě příjemce nebaleného vína, který má provozovnu již v provozu a prodává sudové víno, má povinnost nahlásit provozovnu do 6ti měsíců na ÚKZÚZ, tj. do 30.9.2017. Nový obchodník se sudovým vínem vzniklý po 1.4.2017 má povinnost hlásit provozovnu ihned,

Prodávat víno konečnému spotřebiteli pouze v obalu určeného pro konečného spotřebitele s jednorázovým uzávěrem,

Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu ze zahraničí má povinnost ohlásit nejpozději do 12 hodin po příchodu do prvního místa dodání vína prostřednictvím Registru,

SZPI je pověřena do 10 dnů zkontrolovat dovezené nebalené víno, které má původ mimo ČR.

Neopomeňte si také pročíst kategorii nejčastějších otázek a odpovědí. Tato sekce je speciálně vytvořena z otázek, které správní orgány dostaly od široké veřejnosti při zavedení novely vinařského zákona do běžného vinařského života. Na webu jsou k dispozici vzory formulářů pro snadnou komunikaci se správními orgány.

V návaznosti na informační web byly zřízeny dvě infolinky. V jsou provozu od 7:00 do 16:00 hod ve všední dny. Jedná se o infolinky, o které se stará Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, je také možné dotazy směřovat na informační email.

Více informací se dozvíte na www.vinarskyzakon.cz