MZe - Podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami - tornádo

13. 7. 2021

MZe - Podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami  - tornádo

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě Usnesení vlády České republiky k Opatřením Ministerstva zemědělství zaměřeným na řešení následků přírodní katastrofy v Jihomoravském a Ústeckém kraji ze dne 28. 6. 2021 č. 592 a Usnesení Poslanecké sněmovny PČR k dotačním programům zemědělství pro rok 2021 poskytovaným podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ ze dne 18. 12. 2020 č. 1438 a v souladu s § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021 (dále jen „Zásady“), a to v návaznosti na Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01), (dále jen „AGRI pokyny“), na jejichž základě byl Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství schválen Evropskou komisí (dále jen „Rámcový program“).

SZIF přijímá žádosti na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v červnu 2021

V Praze dne 12. července 2021 - Žádosti o dotaci za vzniklé škody se podávají v termínu od 12. 7. 2021 do 17. 8. 2021 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím příslušných pracovišť OPŽL SZIF v závislosti na místě, kde vznikla škoda. Konkrétně se jedná o:

OPŽL Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9, 690 02 Břeclav

 OPŽL Hodonín, Na Pískách 3234/1, 695 01 Hodonín

Pracovníci výše uvedených pracovišť jsou připraveni všem poškozeným subjektům poskytnout maximální podporu a pomoc.

Podání je možné provést osobně, prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou. Následovat bude návštěva škodní komise. Po ověření situace na místě bude žadateli poskytnuta záloha až ve výši 50 % celkových předpokládaných škod.

Po předchozí domluvě lze podat žádost i přímo na místě u žadatele zároveň s návštěvou škodní komise. Stejně tak se dá žádost při návštěvě upřesnit a doplnit.

Způsobilé pro podporu jsou hmotné škody, které žadateli vznikly přímo v důsledku přírodní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji (vyjmenovaných katastrech) dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 na pěstovaných plodinách, trvalých kulturách, hospodářských zvířatech, krmivech, stelivech, zásobách, surovinách, budovách, halách a stavbách včetně skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí apod. Dále škody způsobené na zařízeních, technologiích, mechanizaci a dalším vybavení, jakož i škody ve včelařství, mající přímou souvislost se zemědělskou nebo potravinářskou výrobou nebo výrobou krmiv.

Kompletní informace ohledně podmínek čerpání dotace včetně formuláře Žádosti jsou pro žadatele k dispozici na https://www.szif.cz/cs/rizika v části Zpravodajství a Ke stažení.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Komentář se strany Svazu:

  • Nelekejte se, že v příloze 1 není uvedena réva vinná. Je to ve výsledku výhodnější. Trvalé kultury budou stanovovány individuálně na základě znaleckého posudku. Pokud je škoda hlášena přes pojišťovnu budou dostačovat i odhady pojišťovny.
  • Výhoda znaleckého posudku je, že se dá vyčíslit i škoda budoucího neprodaného vína apod. Využijte to a domluvte se znalci (seznam viz níže)
  • V rámci technologií (teď myšleno IČO firmy, tedy to co máte v podnikání, se snažte vyčíslit úplně vše). Následně doložíte buď znaleckým posudkem, nebo škodní událostí od pojišťovny.
  • Podpora bude snížena o vyplacené pojistné na danou věc, ale až do výše 100 %.
  • Časově je to tak, že žádosti se podávají od včera, do 17.8. Následně přijede škodní komise od SZIFu, která projde seznamy škod šetřením na místě. Zálohu 50 % celé vzájemně odsouhlasené částky dostanete na účet do konce září. Následně budete mít od 1.10. rok (do 30.9.2022) na doložení všech dokladů (právě znaleckých posudků. Po doložení bude doplacen zbytek, po odešlu nedoložených podkladů a pojistného.
  • I když podáte žádost, máte možnost do ní vstupovat, ale již nesmíte zvyšovat nárok na finance, proto je lepší do žádosti nyní vložit, pokud možno vše.
  • Neváhejte kontaktovat Uvedené osoby na OPŽL. Jsou na to připraveni s cílem pomoci.
  • V případě dotazů kontaktujte přímo pracovníky SZIFu. V případě nějakých nesrovnalostí, co bychom mohli ovlivnit vůči MZe neváhejte volat na Svaz. Pokusíme se operativně s ministrem vyřešit.

 

Seznam znalců: (klikem na něj získáte kontakt.

Jinak další osoby se dají nalézt zde:

datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

 

Ovocnářství zahradnictví:

Počet nalezených dokumentů: 11

Údaje platné ke dni 12.07.2021

 Jméno s tituly:

Místo bydliště:

Kraj:

Osoba:

FORAL TOMÁŠ Ing.
Brno
Jihomoravský
Znalec
HORÁK PETR Ing.
Diváky
Jihomoravský
Znalec
HRADILÍK JAN Prof.RNDr., CSc.
Brno
Jihomoravský
Znalec
NEČAS TOMÁŠ Ing., Ph.D.
Rakvice
Jihomoravský
Znalec
RAJNOCHOVÁ DAGMAR Ing.
Lednice
Jihomoravský
Znalec
SAMUEL KAREL Ing.
Třebíč
Jihomoravský
Znalec
SLOUP JAKUB Ing., Ph.D.
Stařeč
Jihomoravský
Znalec
ŠAFRÁNKOVÁ IVANA doc.Ing., Ph.D.
Brno
Jihomoravský
Znalec
ŠEBELA VLADIMÍR Doc.PhDr.Ing., CSc.
Břeclav
Jihomoravský
Znalec
ŽIŽLAVSKÁ RENATA Ing.
Brno
Jihomoravský
Znalec