Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady dotačního programu Agricovid potravinářství

7. 12. 2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady dotačního programu Agricovid potravinářství

Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo na svých stránkách Zásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru. Podmínkou žádosti je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020.

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému „Modul pro Žadatele“
od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021. Text Zásad včetně návodu na podání žádosti o podporu z tohoto dotačního programu je k dispozici zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/

Modul pro žadatele o podporu je k dispozici zde: http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui.

 

Doplnění a výklad ze strany MZe.

Po dlouhé diskusi s ostatními kolegy potravináři jsme dospěli ke konečnému rozhodnutí ve věci relevance příjmů z prodeje hroznů – tento příjem by měl být zohledněn v celkových příjmech žadatele.

Podle Zásad dotačního titulu Agricovid je žadatelem

  1. výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu (dále jen „potravin“);
  2. zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby a potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu (dále jen „potravin“).

Podle čl. 2 Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 178/22002 se "potravinou" rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.

"Potraviny" nezahrnují mj. rostliny před sklizní.

Hrozny révy jsou dle tohoto výkladu považovány za potravinu a příjem z jejího prodeje by tedy měl být zohledněn v ekonomice žadatele.

Ing. Hana Routová
Vedoucí oddělení pro víno
Odbor potravinářský
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
tel.: +420 221 812 497