Informace – změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU

2. 2. 2023

Informace – změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU

V loňskem roce byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 179/2022 zákon (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“). Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků dopravovaných v režimu volného daňového oběhu (dále jen „VDO“) mezi členskými státy EU.

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být, v souladu se směrnicí Rady EU 2020/262/EU, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, a v souladu s § 28a zákona o SPD, všechny nové dopravy uskutečňované v režimu VDO mezi členskými státy EU realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS1. Pro každé místo přijetí a odeslání bude daňovému subjektu přiděleno tzv. jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID).

K účelu přidělení SEED ID je na internetové stránce www.celnisprava.cz zveřejněn formulář sloužící pro oznámení „evidovaného příjemce“ a „evidovaného odesílatele“, který musí být správci daně podáván elektronicky ve zveřejněném formátu a struktuře. Bližší informace k evidovaným příjemcům a evidovaným odesílatelům jsou uvedeny v § 28b, § 28c a § 28d zákona o SPD.

Součástí formuláře uvedeného oznámení je odkaz na formulář pro žádost o sdělení parametrů elektronické komunikace s celními orgány, který je zároveň zveřejněn na webu CS2 . Stávající parametry komunikace, které daňový subjekt používá pro komunikaci v EMCS nebo v aplikacích určených pro celní řízení, lze použít také pro komunikaci v modulu e-VDO v systému EMCS.

Správce daně přidělí oznamovateli jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID) pro každé místo určení a místo odeslání ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení ve věci dopravy, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností správce daně o údajích v tomto oznámení.

Evidovaný příjemce dále poskytuje před zahájením dopravy zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků ve VDO převodem nebo složením peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně. (netýká se tichého vína, kde je nulová sazba SPD).

O dostupnosti přístupu do modulu e-VDO systému EMCS budou daňové subjekty včas informovány na internetové stránce CS ČR v části „Daně“, a také adresně emailem ze strany celní správy. 

Podrobnosti jsou uvedeny na webu celní správy.

Bližší informace je možno získat na místně příslušných celních úřadech.