Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy

15. 7. 2021

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy

V případě zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji), které napáchalo značné majetkové škody, mohou žadatelé zasažení danou událostí tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

Upozorňujeme všechny žadatele jakýchkoliv podpor ze strany SZIFu, a s tím související nutnost dodržení podmínek jednotlivých dotačních programů, že je třeba podat toto Ohlášení, aby SZIF následně mohl uznat případné nesplnění jakékoliv z podmínek.

Ze strany Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) bylo vydáno potvrzení tornáda v Jihomoravském kraji a tzv. downburstu v Ústeckém kraji včetně vymezení dotčených 
lokalit (katastrálních území): 
a) pro výskyt tornáda v Jihomoravském kraji:

  • Břeclav
  • Kostice
  • Tvrdonice
  • Hrušky
  • Týnec na Moravě
  • Moravská Nová Ves
  • Mikulčice
  • Lužice u Hodonína
  • Hodonín
  • Ratíškovice 

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti, nicméně žadatel, kterého se zásah vyšší moci dotkl, musí podat formulář Ohlášení a to včetně uvedení důvodu podání ve vazbě na případné nesplnění podmínky konkrétního opatření a doplnění dotčeného DPB či zvířete. V případě dalších zásahů vyšší moci z důvodu nadměrných srážek či krupobití v lokalitách, které nejsou výše vyjmenované, je nutné k podanému ohlášení vyšší moci v případě povětrnostních vlivů (vítr, déšť) doplit individuální potvrzení ČHMÚ či v případě zasažení oblasti kroupami je možné využít kromě potvrzení ČHMÚ i potvrzení pojišťovny.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.