Informace pro žadatele opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“ ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30. 4. 2018

5. 1. 2018

Informace pro žadatele opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“ ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30. 4. 2018

Vážení žadatelé, níže uvedené informace jsou určeny těm z vás, kteří v rámci platnosti aktuálního plánu podpor (2014-2018) podali žádost o poskytnutí podpory na opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“, přičemž do současné doby nebylo z vaší strany k dané žádosti podáno Oznámení o realizaci opatření.

Opatření má být realizováno a oznámení doručeno Fondu v souladu s § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním v roce, ve kterém byla žádost podána. Zároveň má být oznámení v souladu s § 2 odst. 12 téhož nařízení doručeno Fondu nejpozději do 30. 4. 2018.

Níže uvádíme situace (společně s následným postupem), které mohou ve vztahu k ne/realizaci opatření nastat.

1) Žadatel stihne vše (klučení i výsadbu) realizovat do 30. 4. 2018 → do 30. 4.

2018 registrovat (v LPIS a Registru vinic) nově vysazené vinice a do 30. 4. 2018 podat oznámení o realizaci opatření (standardní postup stejný jako dosud).

2) Žadatel nebude do 30. 4. 2018 realizovat výsadbu (ani jedné vinice) → není

nutné stahovat žádost, řízení o žádosti bude po 30. 4. 2018 zastaveno ze strany Fondu.

3) Žadatel nestihne do 30. 4. 2018 realizovat část žádosti, ale část ano:

  • a) Žadatel některou/některé z vinic do 30. 4. 2018 nevyklučí (a tudíž ani do 30. 4. 2018 nestihne vysadit novou vinici/vinice o ploše odpovídající klučené vinici/vinicím)

→ u vinic, které klučeny nebudou (a žadatel zvažuje jejich využití pro restrukturalizaci v budoucnu), neprovádět žádné úkony/operace spojené s klučením (aby mohla být vinice případně použita v rámci žádosti nového programového období s nárokem na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmů za dobu, než začne plodit nová vinice); podat žádost o změnu žádosti a ponížit adekvátně (z pohledu výměr) nově vysazované vinice/DPB, jinak by se žadatel vystavil riziku udělení sankce za nerealizaci opatření dle čl. 54 odst. 4 nařízení č. 2016/1149.

  • b) Žadatel do 30. 4. 2018 vyklučí a stihne u některých vinic/DPB vysadit (nebo již výsadbu provedl) a u zbývajících DPB výsadbu do 30. 4. 2018 nestihne

→ ze stávající žádosti stáhnout ony DPB, na kterých výsadbu do 30.4.2018 nerealizuje (a neuvede je tedy ani v oznámení o realizaci), jinak by se žadatel vystavil riziku udělení sankce za nerealizaci opatření dle čl. 54 odst. 4 nařízení č. 2016/1149. POOV vzniklá z vyklučených vinic a nevyužitá v rámci stávající žádosti, bude možné využít v žádosti nového programového období, ale bez nároku na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmů.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 871 871

fax: +420 222 871 765

e-mail: info@szif.czwww.szif.cz

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 2 z 2

Obecně platí, že pokud žadatel do 30. 4. 2018 neprovede klučení/výsadbu, nesmí /neměl by/ zahájit operace spojené s klučením nebo výsadbou nové vinice (včetně předvýsadbových opatření) před kontrolou realizovanou ze strany SZIFu v rámci nové žádosti podané v době platnosti Programu podpor 2019-2023.

Povolení pro opětovnou výsadbu, která vzniknou na základě klučení vinice (s realizovanou kontrolou před klučením ze strany Fondu) v rámci žádosti aktuálního Programu podpor (2014-2018) a která nebudou v rámci aktuálního Programu podpor využita, bude možné využít v rámci nového Programu podpor (2019-2023), nicméně obdobně jako dosud bez nároku na zvýšenou sazbu kompenzující ztrátu příjmů. Výjimkou je opatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“, kdy k případnému klučení musí dojít v rámci dané žádosti.

Výše uvedené je rovněž shrnuto v diagramu, který je vyvěšen na stránkách Fondu (v téže sekci jako tato zpráva) a dle kterého je taktéž možné se orientovat.

V případě dalších dotazů kontaktujte pracovníky RO SZIF Brno:

Ing. Pavla Gaszczyková, tel. č.: 703 197 214

Ing. Zdeněk Řezáč, tel. č.: 703 197 215

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

Příloha: