10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

15. 5. 2020

10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny Pravidel vycházejí z krizové situace způsobené pandemií COVID-19. Jedná se zejména o způsobilost výdajů už od 12. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády, kterým byl vyhlášen pro území České republiky nouzový stav. Dále dochází ke zjednodušení výběru projektů a posunu předkládání stavebních povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti o platbu. S cílem zajistit co nejrychlejší dostupnost prostředků žadatelům byla umožněna platba záloh.

Svazu vinařů České republiky se podařilo v rámci programu 4.1.1. vyjednat samostatný záměr "m" a "n", který se týká vinohradnictví, a to konkrétně:

  • Záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Réva vinná
  • Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Réva vinná 

Alokace prostředků pro tyto záměry je 50 mil Kč.

Do záměru n) může být předložen i projekt s výdaji, ze kterých je stanovena dotace, do 2 000 000 Kč a zároveň výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 5. 2020 je nad 150 ha,
Do záměru n) může být předložen i projekt, kdy výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 5. 2020 je 150 ha a méně a zároveň výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou nad 2 000 000 Kč

Projekt týkající se révy vinné může být předložen pouze v záměru m) nebo n).

Základní výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro ekologické zemědělce, s tím, že je možnost vyplacení zálohy na  financování až do výše 50 % dotace.

Jako způsobilé investice jsou investice do Nové výsadby révy vinné (povolení na novou výsadbu - 1 % ročně z celkové plochy vinic)

  • výstavba nosných konstrukcí (maximální výše nákladů je 300000,- Kč)
  • pořízení sadbového materiálu (maximální výše nákladů je 40,- Kč/sazenice).
  • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele (pdorobnosti pod kódem 012 v podmínkách).
  • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních strojů je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel. (možnost předložení projektu pouze v záměrum) nebo n) (podrobnosti pod kódem 021 v podmínkách).

a další možnosti uvedené v specifických podmínkách.

Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.

Dotaci obdrří žadatel v záměru m) a n) pokud obdržív rámci preferenčních kritérií minimálně 4 body (tyto získá každý kdo má podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele 50 % a vice).

Podrobnosti jsou uvedeny ve specifickcých podmínkách vyvěšených na stránkách SZIFu.