ZVEŘEJNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ SPOJENÝCH SE ZAVÁDĚNÍM NOVÉHO SYSTÉMU POVOLOVÁNÍ VÝSADBY RÉVY

eu.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů České republiky vydalo ministerstvo zemědělství ve Věstníku MZe skutečnost, kterou se prodlužuje termín na převod stávajících práv na opětovnou výsadbu na povolení na opětovnou výsadbu, v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 1308/2013 v platném znění a prováděcích předpisů.

Ministerstvo zemědělství
Odbor rostlinných komodit
Č. j.: 44120/20 l 5-MZE-17220
V Praze dne 1. 9. 2015

V souvislosti se zaváděním nového systému povolování vinic se v souladu s článkem 9 odst. 2 pododstavcem prvním prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, zveřejňuje následující skutečnost.

Lhůta pro podání žádosti o převod práv na výsadbu na povolení se v souladu s čl. 68 odst. 2 pododstavcem druhým nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/20 13 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, prodlužuje do 31. prosince 2020.

Ing. Zdeněk Trnka, v. r.
ředitel odboru rostlinných komodit

Ke stažení:
prodlouzeni_terminu_prevodu_POV.pdf prodlouzeni_terminu_prevodu_POV.pdf (103,19 KB)

*******************************************************************************

Komentář SV ČR:

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a prováděcí předpisy dávají možnost producentům vlastnící stávajícící POV tato převést od 15. 9. 2015 na povolení na opětovnou výsadbu. Žádost o tento převod je možno podat na ÚKZÚZ v termínu od 15.9.2015 do 31.12.2015. Členský stát se však může rozhodnout, že tato lhůta bude prodloužena až do 31. 12. 2020. ČR tak učinila právě ZVEŘEJNĚNÍM SKUTEČNOSTÍ SPOJENÝCH SE ZAVÁDĚNÍM NOVÉHO SYSTÉMU POVOLOVÁNÍ VÝSADBY RÉVY.

Nyní pro pěstitele nastává řada možností.

Pěstitel vlastnící platné POV může:

  • Od 15. 9. 2015 požádat ÚKZÚZ o převedení POV na povolení pro opětovnou výsadbu. Toto povolení má pak stejnou dobu platnosti jako původní POV. Povolení pro opětovnou výsadbu však musí využít ten komu bylo povolení uděleno - není jej tedy možné prodat jako stávající POV. Na výsadbu s povolením pro opětovnou výsadbu bude moci být uplatněna dotace na restrukturalizaci vinic ze SOT s vínem.
  • Ponechat si stávající POV po celou dobu jeho platnosti (viz doba platnosti POV) a kdykoliv do 31. 12. 2020 (avšak pouze v době platnosti POV) požadat o převod POV na povolení pro opětovnou výsadbu. Toto povolení také musí využít ten, komu bylo uděleno a nejde pak převést na jiný subjekt a musí být využito v době jeho platnosti, tedy stejně jako převáděné původní POV. Na výsadbu s takto získaným povolením pro opětovnou výsadbu bude moci být uplatněna dotace na restrukturalizaci vinic ze SOT s vínem, a to s jistotou do konce vinařského roku 2018 (výsadba do dubna 2018). V tuto chvíli není jasné, jakým způsobem bude řešeno další programové období SOT s vínem od roku 2019. Je velmi pravděpodobné, že dotace na restrukturalizace vinic bude zachována, ale nelze nyní s jistotou nic konstatovat.
  • Stavající POV do 31. 12. 2015 prodat dle stávajících pravidel (v případě, že držitel ví, že již taková POV nepoužije). Takto nakoupené POV je však nutno následně převést a využít nejpozději do 30. 4. 2018 na povolení pro opětovnou výsadbu pro případ využití dotací na restrukturalizaci vinic. Jedná se poslední termín podání žádosti o proplacení v rámci schváleného národního programu podpor z SOT s vínem. Pro případ nevyžití dotací ze SOT s vínem je možno po převedení na povolení toto využít po celou dobu platnosti původního (koupeného) POV.
  • Od 1. 1. 2016 již se stávajícím POV může nakládat pouze držitel a tato neůpůjdou převést na další subjekt.
Evropská legislativa zavádí možnost sankčního postihu i za nevyužití povolení pro opětovnou výsadbu v jeho lhůtě platnosti. Současný návrh novely zákona, který je nyní v legislativním procesu na Vládě ČR obsahuje sankci za nevyužití povolení pro opětovnou výsadbu ve výši 10.000,- Kč/ha nevyužitého platného povolení pro opětovnou výsadbu. Evropská legislativa také neumožňuje toto jednou udělené povolení pro opětovnou výsadbu vzít zpět.

Vážení vinohradníci, pokud vlastníte stávající právo na opětovnou výsadbu a již víte, že jej v době jeho platnosti (i po převedení na povolení) nevyužijete, neváhejte a s tímto naložte dle 3. odrážky, tedy prodejte jej. Od 1. 1. 2016 bude toto právo využitelné pouze tím subjektem, kterému bylo uděleno. V případě převodu se prosím zajímejte o to, aby celý proces, tedy i vlastní nabytí právní moci převodu proběhl do 31. 12. 2015. Stanovisko MZe je v tuto chvíli také, že i zahájené řízení o převodu v roce 2015 a dokončené v roce 2016 zajisti možnost využití dotace ze SOT s vínem. 
Pro případnou nabídku prodeje POV klidně využijte náš webový formulář nabídek a poptávek (http://www.svcr.cz/nabidky-a-poptavky).  

Žádost o převedení POV na povolení pro opětovnou výsadbu možno stáhnout zde.

Na případné dotazy rádi členům SV ČR odpovíme na telefonu 606743231, Martin Půček, nebo mailu (martin.pucek@svcr_cz).