Z naší činnosti

hrozinek.jpg Níže naleznete aktuální informace o činnosti probíhajících důležitých jednání prezidenta, vedení Svazu, ředitele či jiných osob v minulém, 5. týdnu, roku 2015.

2015 - 5. týden
 • 29. 1. se prezident Svazu setkal s ústředním ředitelem SZPI M. Klanicou, kde projednal aktuální problematiku novely vinařského zákona a prodiskutoval návrhy meziresortní komise pro černý trh s vínem. Diskuse se také týkala aktuálního legislativního procesu návrhu nařízení vlády, k průvodním dokladům.
 • 28. 1. se T. Nyitray a M. Půček zúčastnili jednání na hodonínském celním úřadě, které svolal M. Lúčka, současný radní města Hodonína. Představitelé Svazu na jednání infromovali o stávající situaci a všichni se shodli, že je třeba legislativně problematiku černého trhu s vínem v ČR co nejrychleji změnit. Za účelem dalšího možného rozvoje spolupráce bude svolána pracovní schůzka výkonných pracovníků celní správy a SZPI za účelem doladění komunikace mezi těmito institucemi.
 • Ve stejný den proběhlo také jednání Redakční rady časopisu Vinařský obzor. RR zhodnotila aktuální 3 poslední vydaná čísla a dále stanovila redakční plán pro následující pololetí.
 • 27. 1. zorganizoval senátor Jan Hajda jednání, které proběhlo v Senátu PČR, a kterého se účastnila náměstkyně ministra financí paní Simona Hornochová. Jednání se účastnili zástupci Generálního ředistelství cel. Za Svaz vinařů ČR byl přítomen prezident Svazu T. Nyitray. Na jednání byly projednány současné návrhy meziresortní komise pro černý trh s vínem (MEK) a postoje jednotlivých institucí k těmto návrhům a také dohodnut další postup dotčených organizací. MF plně podporuje návrhy z MEK MZe.
 • 26. 1. se prezident Svazu zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků Prague Wine Troph, kde současně proběhla salvnostní galadegustace soutěžních vín.
4. týden
 • 23. 1. proběhlo jednání valné hromady Moravínu. Jednání se zúčastnil prezident Svazu, který zde přednesl přednášku na hlavní 3 aktuální temata. V první části seznámil přítomné s aktuálními čísly ze sklizně ročníku 2014. Průměrný výnos byl 4,3 t/ha a vyrovnal tak poslední nejnižší číslo z roku 2004. Desetiletý průměr poprvé v historii novodobého vinařství v ČR poklesnul pod 5 tun, na 4,9 t/ha. Průměrná cena hroznů klesla na hodnotu 15,7 Kč/kg, přičemž ještě v roce 2012 to bylo 17,9 Kč/kg.  Ve druhém bloku seznámil přítomné s aktuálními čísly obchodu s vínem v ČR. Do ČR se v roce 2013/2014 dovezlo 1,349 mil hl vína. Největší objem dovozu k nám směroval ze Španělska, a to asi 390 tis. hl (29%). Ve třetím bloku vystoupení pak podal informace ohledně sitace černého trhu s vínem v ČR. Na MZe jsou připraveny k odsouhlasení ministrem návrhy, které by měly regulovat zejména prodje sudového vína v ČR.
 • 22. 1. proběhlo jednání Rady VF, kterého se účastnil prezident Svazu vinařů ČR.
 • Ve stejný den se ředitel zúčastnil hodnocení vín ve Valticích, kde byla degustována vína z nové kolekce Salonu vín ČR 2015, za účelem vytvoření profilů mohutnosti a aromatických profilů, pro katalog a informační tabule jednotlivých vín.
 • Ve středu 21. 1. se prezident Svazu zúčastnil jednání u náměstka ministra zemědělství J. Šnejdrly nad tématem problematiky VOC. Jednání byl svoláno z důvodu, že pracovníci oddělení pro víno začali zákazovat uvádění na trh vín VOC u těch vinařství, kde byla SZPI shledána pochybení včetně pokuty větších než 10 000,- Kč i v případech, kdy se nejdnalo o porušení v případě evidence v evidenčních knihách. Na jednání bylo vyjasněno, co je míněno v legislativě uvedeným porušením předpisů v případě chybné evidence v evidenčních knihách a domluven postup při novele zákona o vinohradnictví a vinařství.
 • V úterý 20. 1. se setkai prezident s ředitelem Svazu společně s pracovníky PEF MENDLU Brno, kde projednali předběžné výsledky projektu, který měl za svůj cíl zjistit situaci ohledně legislativy a prodeje vína v okolních státech. Projekt byl zaměřen zejména na prodej sudového vína, systém kontroly ze strany státních orgánů a stím související legislativa. Výsledky budou Svazu předány v průběhu měsíce února a výsledky budou použity v rámci připravované novely zákona o vinohradnictví a vinařství.
 • V pondělí 19. 1. poskytnul prezident Svazu rozsáhlý rozhovor časopisu Týden, který následně vyšel jeho tištěné verzi 26.1. Alespoň část elektronické podoby alespoň jeho části je možno nalézt zde.
 • Ve stejný den proběhnul informativní seminař uspoařádaný Svazem vinařů České republiky a Regionální agrární komorou JMK u příležitosti 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podrobnosti naleznete zde.
3. týden
 • V pátek 16.1. proběhlo jednání na MZe k připravovanému NV, které bude provádět pravidla podmínek čerpání dotačních prostředků z PRV k AGROENVI opatřením, tedy IP. Svaz podal některé, zejména technické připomínky k tomuto nařízení. Obecně lze konsatovat, že návrhy IP kopíruje to, co Svaz vinařů ČR společně s Ekovínem navrhnuli MZe. IP pro roky 2015-2020 neobsahuje celeofaremnost, bude možné si tedy vybrat základní resp. nadstavbový management na konkrétní půdní bloky či díly. Sazba dotace je stanovena na 323 €/ha v případě základního managementu a 675 €/ha v případě nadstavbového managementu. Vlastní přepočet na CZK bude každoročně stanovován (pro rok 2015 - PRV 2007-2013 byl kurs stanoven na 27,693 CZK/EUR). Text nařízení se nyní upravuje na základě připomínek na jednání vzensených a putuje do vnitřního připomínkového řízení. Po schválení poradou ministra bude návrh začátkem února rozeslán do meziresortního řízení. Vše je časováno tak, aby bylo možno podepisovat smlouvy o závazcích od 15. 4. 2015. Jednáí se za SV ČR zůčastnili člen představenstva Svazu Ing. Martinec a ředitel Svazu M. Půček
 • 15. 1. proběhla v 11.00 hodinu v Hotelu Rott v Praze tisková konference, kde byli prezentováni finalisté soutěže o titul VInařství roku 2014. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 32 vinařů a vinařských společností ve třech kategoriích podle velikosti produkce. „Změna pravidel ve smyslu poskytnutí rovné šance všem vinařstvím, kterou jsme provedli v loňském roce, přispěla ke zvýšení zájmu hlavně v řadách malých a středních vinařů. Těch se tentokrát přihlásilo o 12% více než v přechozích letech,“ uvádí prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray a dodává: „Poprvé v historii soutěže se také do finále probojovalo vinařství, které má výrobu i své vinice v Čechách. Ostatní vinařství jsou opět moravská.“

  Porota složená z 18 nezávislých významných osobností vinohradnicko-vinařského oboru udělovala v prosinci body přihlášeným vinařstvím a rozhodla o složení finálové devítky, do které se probojovali:
  • MALÁ VINAŘSTVÍ (produkce do 50.000 l)
   • Vinařství Kořínek
   • Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
   • VÍNO J.STÁVEK
  • STŘEDNÍ VINAŘSTVÍ (produkce 50.001 – 250.000 l)
   • SONBERK  a.s.
   • Vladimír Tetur
   • Žernosecké vinařství s.r.o.
  • VELKÁ VINAŘSTVÍ (produkce nad 250.000 l)
   • CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.
   • Vinařství LAHOFER, a.s.
   • Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova
 • 12.1. projednali M. Půček a M. Chlad na radnici v Hustopečích možnosti organizace podoblastního kola Národní soutěže vín velkopavlovické podoblasti.
 • Ve stejný den jednali T. Nyitray a M. Chlad se senátorem za obvod Uherské Hradiště Ivo Valentou o možnostech spolupráce popory vinařských akcí na uherskohradišťsku. Projednána byla také možná forma spolupráce v rámci Svazem organizované mezinárodní soutěže vín a konference Oenoforum 2014, která se uskuteční ve dnech 10. - 12. 6. 2015 na Velehradě.
2. týden
 • Odpoledne 5. 1. proběhlo za účasti prezidenta a výkonného ředitele Svazu na ministerstvu zemědělství u vrchního ředitele P. Jílka pracovní jednání k návrhu nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR. Svaz vinařů ČR zaslal ještě před Vánocemi řadu pracovních připomínek k pracovní verzi návrhu nařízení. V současné době je již zpracována 8. verze, které bude na základě této diskuse předložena k vnitřnímu připomínkovému řízení a po schválení ministerstvem pak rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. Platí, že v návrhu je uvedeno, že za průvodní doklad bude považován jakýkoliv daňový doklad, dodací list či jiný doklad, který bude obsahovat údaje obsažené v nařízení vlády. O přesném znění jednotlivých položek nyní probíhá diskuse. Základem identifikace jakéhokoliv přepravovaného produktu bude číslo šarže konkrétního vína.