Vyjádření ÚOHS k řetězcům

UOHS.jpg ÚOHS na žádost Potravinářské komory ČR vydal stanovisko k zákonu  o významné tržní síle. Doplněno o záznam ze společného jednání ÚOHS a PK ČR.

Ke stažení:

Strana 1

Strana 2

 

 

Následně dne 12. ledna 2010 proběhlo jednání se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se uskutečnilo za účelem vyjasnění některých otázek souvisejících se zákonem o významné tržní síle. Níže naleznete stručné shrnutí tohoto setkání.

 

Jednání zástupců PK ČR a ÚOHS

Místo: sídlo ÚOHS, Brno

Datum: 12. ledna 2010

Účastníci: za ÚOHS: 1. místopředseda JUDr. H. Brom, ředitel odboru významné tržní síly JUDr. l. Svoboda

za PK ČR: Ing. M. Toman, CSc., Ing. M. Koberna, CSc., Mgr. M. Chýlková, Mgr. M. Hájek (AK Hájek/Zrzavecký) Z jednání:

ÚOHS - vyjádřila zájem o spolupráci se všemi dotčenými stranami, tj. nejen PK ČR, ale i zástupci odběratelů (SOCR);

- předpokládá k tomuto tématu uspořádání semináře, který se uskuteční ne dříve než v druhé polovině roku;

- v současné době pracuje na komplexním materiálu, ve kterém budou shrnuty všechny dotazy a problematické body

k zákonu o významné tržní síle - veškeré dokumenty budou průběžně zveřejňovány na www.compet.cz;

- přestože si uvědomuje nedokonalost zákona, vnímá nutnost existence takové normy a je připraven tuto normu

provádět;

- bude čerpat z praxe při provádění zákona o ochraně hospodářské soutěže anebo o případná soudní rozhodnutí,

nicméně dokud soud v případném soudním sporu nerozhodne jinak, bude se předpokládat, že je postup ÚOHS i při

aplikaci zákona o významné tržní síle správný;

- tato norma v praxi aplikovatelná je a tam kde si je ÚOHS vědom nedostatků, které by při aplikační praxi činily

obtíže, je připraven tyto nedostatky napravit vhodnou novelou;

- v současné době je nutné novelizovat z pohledu ÚOHS pouze tři body zákona o významné tržní síle, a to daň z

obratu (kterou se rozumí DPH), rozhodné období pro zjištění významné tržní síly (předpokládá se poslední ukončený

účetní rok) a v příloze č. 6 zrušit dražby na dálku;

- požádal PK ČR, aby v případě jakýchkoli nepřiměřených požadavků nebo neoprávněných kroků souvisejících se zákonem

o významné tržní síle ze strany odběratelů vůči dodavatelům neprodleně ÚOHS o takových krocích informovala;

- ke konkrétním dotazům např. uvedl, že obratem se rozumí celkový obrat z veškeré činnosti, a nikoli pouze z

prodeje zemědělských a potravinářských produktů (zákon nestanoví, že by to mělo být jinak), vždy se uvažuje o

prodeji konečnému spotřebiteli anebo pokud si odběratel zřídí více poboček, aby nedosáhl požadovaného obratu,

hledí se i přesto na něj jako na jeden subjekt (analogicky k zákonu o ochraně hospodářské soutěže)

- považuje za nežádoucí jakákoli jednání, která směřují k vylistování jednotlivých dodavatelů, kteří nepřistoupili

k podepisování nejrůznějších prohlášení zasílaných odběrateli - takovým jednání se bude ÚOHS zabývat.

 

PK ČR - vyjádřila zájem o další spolupráci při vyjasňování některých pojmů uvedených v zákoně;

- přislíbila maximální možnou odbornou podporu;

- přislíbila spolupráci v případech, kdy budou členové PK ČR atakováni v souvislosti se zákonem o významné tržní

síle svými odběrateli a nuceni k nesmyslným krokům, příp. kdy budou bezdůvodně sankcionováni z důvodu nesplnění

podmínek požadovaných odběrateli.

 

V souvislosti s tím, co je výše uvedeno, si dovoluji požádat, abyste všechny podněty související se zákonem o významné tržní síle a postupem odběratelů zasílali na adresu: chylkova@foodnet_cz. PK ČR je připravena znovu oslovit ÚOHS a požádat jej o další vyjádření.

 

S pozdravem,

 

Markéta Chýlková

 

 

 

Mgr. Markéta Chýlková

Potravinářská komora České republiky

Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice

tel.: (+420) 296 411 190; fax: (+420) 296 411 187

e-mail: chylkova@foodnet_cz, http://www.foodnet.cz