Úprava programů 4.1.1. a 4.2.1. z PRV 2014-2020

dotace.jpg Vážení vinaři, na základě intenzivních jednání vedení Svazu vinařů České republiky s ministerstvem zemědělství  v minulých týdnech a za podpory Agrární komory ČR bylo ministrem zemědělství vyhlášeno ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE V OPERACÍCH 4.1.1 a 4.2.1 PRO 1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ z PRV.

Změny v programu 4.1.1. - Investice do zeměděslkých podniků:

Do kapitoly 5 Způsobilé výdaje byla zařazena výstavba nosných konstrukcí u nově zřizovaných vinic. V souvislosti s touto změnou byly provedeny i odpovídající úpravy v Příloze 3 Preferenční kritéria, Příloze 4 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a Příloze 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace.

Celý text změn možno stáhnout zde

Změny v programu 4.2.1. - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů:

Původní znění
„Předmětem projektu je zpracování mléka, masa a ovoce/zeleniny, chmele a vinného moštu.“
Ve vysvětlení: … „V rámci kapitoly 22.04 bude předmětem preferenčního kritéria pouze vinný
mošt jako konečný výrobek“

Nové znění
„Předmětem projektu je zpracování mléka (kapitola *4), masa (kapitola *1,2,5,16) a ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola *7,8,12,20,22.04,22.05)“ Zároveň ve vysvětlení tohoto kritéria byla smazána věta „v rámci kapitoly 2204 bude předmětem preferenčního kritéria pouze vinný mošt jako konečný výrobek“

Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz/cs/prv2014 v sekci „ke stažení“ u daných opatření.

Celý text změn možno stáhnout zde