SZIF začíná vydávat rozhodnutí pro pěstitele ovoce, zeleniny a révy vinné v rámci několika dotačních opatření

SZIF.jpg Praha 20. března 2017 – K dnešnímu datu začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí pro pěstitele ovoce v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci a zároveň také na Integrovanou produkci ovoce, révy vinné a zeleniny s jahodníkem jako součásti Agroenvironmentálně-klimatických opatření.

O tyto dotace zemědělci žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2016. Na Integrovanou produkci ovoce, révy vinné a zeleniny včetně jahodníku má být vyplaceno celkem 366 milionů korun, na produkci ovoce s velmi vysokou a vysokou pracností je vyčleněno téměř 100 milionů korun.

Tři podopatření: Integrovaná produkce ovoce, révy vinné a zeleniny s jahodníkem jsou součástí Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), které spadají do Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Tato opatření vedou pěstitele k minimalizaci vstupů a k využití postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

O dotaci na tato podopatření zažádalo celkem 1020 zemědělců, z toho 304 na ovoce, 624 na vinnou révu a 92 na zeleninu s jahodníkem. Mezi ně bude rozděleno celkem 366 milionů korun.

Další dvě dotační opatření, která jsou součástí Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) a na něž začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě také
od 20. března, je Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou a s velmi vysokou pracností.

Záměrem prvně jmenovaného dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří se věnují produkci ovocných druhů s vysokou pracností (slivoň švestka, broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, maliník či jahodník).

O tento typ podpory požádalo 288 zemědělců a celkově bude mezi ně rozděleno přes 28 milionů korun.

Záměrem druhého dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří se věnují produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jabloň, hrušeň, meruňka a třešeň).

O tuto dotaci požádalo 264 zemědělců, kteří dohromady obdrží částku přes 71 milionů korun. Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání.
Upozorňujeme žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí.
Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.
Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif_cz
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif_cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF