Stručný výtah změn nové legislativy

euleg.jpg Svaz vinařů ČR pro Vás zpracoval základní přehled změn z nově vydaných nařízení o enologických postupech a značení, které vstupují v platnost od 1. 8. 2009. Značení nového systému na etikety má odklad do 31.12. 2010. Do této doby se zpracují  v ČR předpisy a konkrétní způsob označování bude rozpracován.

Co podstatného se změnilo vydáním nařízení Komise (ES) č. 606/2009 a č. 607/2009.

Některé záležitosti bude nutno ještě upravit v národní legislativě, ale z těchto dvou nařízení pro celé území EU vyplývají následující změny:

1) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 - enologické postupy

Dosavadní zákaz řezání červeného a bílého stolního vína se ruší pro jednoduché víno (bez chráněného zeměpisného označení a označení původu, tj. mimo zemského vína, jakostního vína a vína s přívlastkem). Takové víno ale nelze označit jako „růžové“ (článek 8, odst. 1).

 • Povoluje se zvýšení obsahu kyselin i kyselinou mléčnou a kyselinou jablečnou (příloha I A, čís. 12).
 • Povoluje se užití kousků dubového dřeva nejenom pro víno, ale již i v moštu nebo během kvašení. Kousky nesmí být menší než 2 mm (příloha I A, čís. 38 a dodatek 9).
 • Snižuje se maximální obsah oxidu siřičitého u vína (dosud stolního), zemského vína, jakostního vína a vína s přívlastkem kabinet o 10 mg/l. Členský stát může v mimořádných podmínkách počasí povolit zvýšení o 50 mg/l (dosud bylo 40 mg/l). Ostatní kategorie vín jsou beze změn (příloha I B).
 • Maximální obsah těkavých kyselin zůstává stejný, jen výjimka pro výběr z bobulí, ledové víno, výběr z cibéb a slámové víno již automaticky neplatí, stát musí informovat Komisi o této odchylce (příloha I C)

2) Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 - označování

Zde bude hodně záležet na způsobu zpracování našich předpisů. Ale jisté je minimálně následující:

 • Článek 26 dává za povinnost provádět u všech vín s chráněným zeměpisným označením a chráněným označením původu analytické stanovení obsahu těkavých kyselin.
 • Článek 29 (a následující) nově zavádí pojem „tradiční výraz“, o který může Evropskou komisi požádat „reprezentativní profesní organizace“.
 • V článku 64 odst. 3 je předepsáno, že obsah zbytkového cukru se nesmí lišit o více než 1 g/l od údaje uvedeného na etiketě.

J. Sedlo, 29.7.2009

*****************************************************************************************************

Příloha: Mezní hodnoty pro užití určitých látek podle:

 • Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (základní nařízení)
 • Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ( enologické postupy

!Jedná se o neoficiální upravené znění zpracované pro potřeby členů SV ČR!

Limity pro obsah SO2

U tichých vín nesmí celkový obsah SO2 překročit:

 • 150 mg/l u čeveného vína
 • 200 mg/l u bílého nebo růžového vína

Pokud je obsah zbytkového cukru vyšší než 5 g/l, pak se hranice zvyšuje na:

 • 200 mg/l pro červené víno
 • 250 mg/l pro bílé nebo růžové víno

Výjimky pro některá česká vína:

 • 300 mg/l pro pozdní sběr
 • 350 mg/l pro výběr z hroznů
 • 400 mg/l pro výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, slámové víno

U šumivých vín je hranice SO2 stanovena na 235 mg/l

Výjimkou jsou jakostní šumivá vína s.o., pro která platí limit 185 mg/l.

Pro likérová vína je max. obsah SO2 150 mg/l, případně 200 mg/l, pokud je obsah zbytkového cukru vyšší než 5 g/l.

Limity pro obsah těkavých kyselin

Hranice pro obsah těkavých kyselin je stanovena na:

 • 1,1 g/l (18 meq/l) pro částečně zkvašený hroznový mošt, bílé nebo růžové víno
 • 1,2 g/l (20 meq/l) pro červené víno

Výjimky pro některá česká vína (zatím v jednání s Komisí EU):

 • 1,8 g/l (30 meq/l) pro výběr z bobulí, ledové víno
 • 2,1 g/l (35 meq/l) pro výběr z cibéb, slámové víno

(Limity pro obsah SO2 a těkavých kyselin stanovuje nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (příloha I B a I C).

Mezní limity některých látek:

Látka

Užití pro čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů,

zahuštěný hroznový mošt a mladé víno v procesu

kvašení

Užití pro částečně zkvašený hroznový mošt určený k přímé lidské spotřebě v nezměněném stavu a víno

Přípravky obsahující buněčné stěny kvasinek

40 g/hl

40 g/hl

Oxid uhličitý

max. obsah v takto ošetřeném tichém víně 3 g/l, přetlak do 1 atm.

Kyselina L-askorbová

250 mg/l

250 mg/l; max. koncentrace v takto ošetřeném víně nesmí přesáhnout 250 mg/l

Kyselina citronová

max. koncentrace v takto ošetřeném víně: 1 g/l

Kyselina metavinná

100 mg/l

Kyselina vinná, jablečná nebo mléčná

přídavek max. 1,5 g/l vyjádřeno jako kyselina vinná

přídavek max. 2,5 g/l vyjádřeno jako kyselina vinná

Kyselina sorbová ve formě sorbanu draselného

200 mg/l

Síran měďnatý, citrát měďnatý

1 g/hl, za podmínky, že obsah mědi v takto ošetřeném produktu nepřekročí 1 mg/l

Aktivní uhlí pro enologické užití

100 g suchého uhlí/hl

100 g suchého uhlí/hl

Živné soli: hydrogen-fosforečnan amonný nebo síran amonný

1g/l (vyjádřeno jako sůl)

0,3 g/l (vyjádřeno jako sůl), pro výrobu šumivého vína

Disiřičitan amonný nebo hydrogensiřičitan amonný

0,2 g/l (vyjádřeno jako sůl)

Podpora růstu: thiamin hydrochlorid

0,6 mg/l (vyjádřeno jako thiamin)

0,6 mg/l (vyjádřeno jako thiamin) pro výrobu šumivého vína

Polyvinylpolypyrrolidon

500 mg/l

500 mg/l

Vinan vápenatý

200 g/hl

Fytát vápenatý

8 g/hl

Lysozym

500 mg/l

500 mg/l

Dimethyldikarbonát

20 mg/l; nedetekovaná rezidua ve víně uvedeném na trh

 

Přídavek karboxylmetylcelulozy (celulozové gumy)

100 mg/l

(Mezní hodnoty pro užití látek uvedených v příloze I A nařízení (ES) č. 606/2009 za podmínek podle uvedené přílohy)

Zvyšování cukernatosti  ve vinařských zónách A a B

A. Mezní hodnoty zvyšování cukernatosti

1. Jestliže je to nutné z důvodů povětrnostních podmínek v určitých vinařských zónách Společenství, mohou dotčené členské státy povolit zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových u čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína v procesu kvašení a vína získaného z moštových odrůd.

2. Zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových se provádí enologickými postupy podle části B a nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

a) 3 % objemová ve vinařské zóně A (vinařská oblast Čechy);

b) 2 % objemová ve vinařské zóně B (vinařská oblast Morava)

3. V letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami mohou členské státy požádat, aby byly mezní hodnoty stanovené v bodě 2 zvýšeny o 0,5%. V reakci na takovou žádost by Komise měla co nejdříve předložit výboru návrh legislativního opatření. Komise se bude snažit přijmout rozhodnutí do 4 týdnů od podání žádosti.

B. Postupy zvyšování cukernatosti

 1. Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových podle části A se provádí pouze těmito postupy:

a) v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu;

b) v případě hroznového moštu přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy;

c) v případě vína částečným zahuštěním chladem.

 1. Přídavek zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu nesmí vyvolat zvýšení původního objemu rozdrcených čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného moštu nebo mladého vína v procesu kvašení o více než 11% ve vinařské zóně A a 8% ve vinařské zóně B.
 2. Zahuštění hroznového moštu, vína, které byly podrobeny postupům uvedeným v odstavci 1,

a) nesmí vést ke snížení původního objemu těchto výrobků o více než 20 %

 1. Uvedené postupy nesmějí zvýšit celkový obsah alkoholu u čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení nebo vína.

a) ve vinařské zóně A na více než 11,5 % objemových;

b) ve vinařské zóně B na více než 12 % objemových.

 1. Odchylně od odstavce 4 mohou členské státy

a) u červeného vína zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu u výrobků uvedených v odstavci 4 až na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B.

b) zvýšit celkový obsah alkoholu v procentech objemových u výrobků uvedených v odstavci 4 určených k výrobě vín s označením původu na mez stanovenou členskými státy.