Přiznání prezidenta SV ČR

Vážená vinařská veřejnosti, na jaře tohoto roku spustil SV ČR boj za ozdravení trhu vínem. Navrhli jsme soubor opatření, která by mohla přispět v boji proti nekalým jevům v našem oboru, v boji proti černému trhu. S těmito návrhy jsme několikrát seznámili širokou vinařskou veřejnost a předali je ministru zemědělství ke zvážení a přijetí účinných opatření.

Pozitivně hodnotíme, že ministr si boj proti černému trhu s vínem a negativním jevům vzal za svůj a pro účely zpracování organizačních a legislativních návrhů zřídil mezirezortní komisi, v níž má SV ČR své zastoupení. První zasedání této komise se konalo 26. 8. 2014. Velmi negativně však hodnotíme, že pan ministr do dnešního dne, ačkoli jsem jej o to několikrát žádal,  neodpověděl na náš dopis ze dne 13. 3. 2014, který kromě návrhů, obsahoval i jiné kritické podněty a požadavky, směřující zejména k práci MZe.

Když jsme náš boj ohlašovali, tak jsem několikrát upozorňoval, že tento nebude lehký. Uvědomme si, že jeho výsledkem by měla být eliminace mafiánských seskupení, která protizákonnými postupy dosahují, pravděpodobně, miliardových zisků. A to na úkor poctivých vinařů, kteří ve své činnosti respektují naše zákony a v souladu s nimi se snaží uplatnit své víno na trhu. Obava z ohrožení obrovských zisků zcela logicky musela vyvolat nějaké reakce a protiútok. Vyzýval jsem všechny, aby pozorně naslouchali tomu, kdo co říká a vše hodnotili zdravým selským rozumem. Obával jsem se zákeřných metod, které budou použity s cílem zdiskreditovat jak SV ČR, orgány státní správy a taky mne osobně. Neuplynula příliš dlouhá doba a už je to tady. Éterem („per huba“), ale i pomocí elektronické komunikace se začaly šířit zaručené zprávy a informace, různé lži a polopravdy a tvrzení bez důkazů, nebo s „jako důkazy,” které se dají lehce označit jako pochybné. Původně jsem si myslel, že těmto lžím a pomluvám nebude nikdo se zdravým rozumem věřit a tedy, že nemá smysl na ně reagovat. Když totiž na vás někdo hodí kus smradlavého lejna, čím více se jej budete snažit odstranit, tím více od něj budete smrdět a rozmáznete si jej na kabátě. Bohužel jsem se mýlil. Setkal jsem se s pár vinaři, které si velice vážím, a se kterými často rozebírám myšlenky, které mám v hlavě a s hrůzou jsem zjistil, že žiju ve velkém omylu. Část veřejnosti, těžko říct jak velká, má pocit, že „na každém šprochu pravdy trochu”, „není dýmu bez ohně”, „když je něco někde napsáno, musí to být pravda“ a podobně. Bohužel si neuvědomují, že se jedná právě o reakci našim bojem za Čisté víno postižených mafiánských subjektů, které v obavě o své zisky neváhají přistoupit k pomlouvačné propagandě. Bylo mi doporučováno, že když ty pomluvy nejsou pravda, ať se soudím. Co se tedy lživě říká? Například:

 • SV ČR je lóži kmotrů, stranící některým vinařům a škodícím druhým.
 • SV ČR paralyzuje činnost státní správy a kontrolních orgánů tím, že s nimi jedná přátelsky a vstřícně(!).
 • SV ČR ovlivňuje výsledky soutěží tak, aby vyhrávala určená vinařství.
 • Tibor Nyitray zařídil, aby se Vinařství Sonberk stalo Vinařstvím roku 2013.
 • boj proti podvodníkům je jen prostředkem k naplnění politických ambicí.
 • SV ČR je v područí ČSSD, či jiných politických stran......
Nejnověji se zneužívá rozmrzelost (použil bych i peprnější výraz, ale v této formě se nehodí) vinařské a obchodnické veřejnosti, nad systémem průvodních dokladů, na základě evropských směrnic nově vyžadovaných kontrolními orgány. Šíří se, jednoznačně lživě, že tento nový systém byl výmyslem SV ČR, nebo iniciován SV ČR. Toto důrazně odmítám!!! Pro nás to byla stejně překvapivá informace, tak jak i pro ostatní vinaře a obchodníky. Představenstvo SV ČR je tvořeno vinaři, nebo zástupci vinařských firem a rozhodně nikdo z nás netouží po zbytečně komplikované a zatěžující administrativní zátěži. Bohužel, a to říkám proto, že by vše pravděpodobně dopadlo jinak, ty orgány, které za tím stojí, ať již MZe, nebo SZPI, s námi připravovaný systém nekonzultovali.  Včera (22. 9.) jsme se zúčastnili jednání Mezirezortní komise zřízené MZe, pro projednání námi navržených opatření v boji proti černému trhu s vínem (jsou dostupné zde …). Po tomto jednání jsme projednali s vrchním ředitelem P. Jílkem, že neprodleně zašleme naše připomínky i připomínky vinařů a obchodníků, které jsme shromáždili v průběhu semináře k dané tématice konaném dne 10. 9. 2014 ve Valticích a budeme žádat o úpravu režimu průvodních dokladů tak, aby tyto byly jednodušší a méně zatěžující vinaře a obchodníky. Myslím si, že hledání a označování za viníka na straně  SV ČR je podlým, zbabělým a zlovolným krokem těch, kteří tak činí!!! Odmítáme paranoidní teorie spiknutí, kterých by byl SV ČR, nebo já osobně účastni.

Nicméně, cítím potřebu se přiznat. Přiznávám že:

ve svém myšlení a jednání nejsem nestranný. Straním a vždy stranit budu těm našim vinařům, kteří pracují poctivě a v souladu se zákony. Těm, kteří vyrábí „čisté víno” a toto i „čistě” prodávají, bez ohledu na jejich velikost či regionální příslušnost. Na druhou stranu nemám rád podvodníky, kteří úmyslně porušují zákonná i morální pravidla v úmyslu dosáhnout neoprávněné výhody vůči těm poctivým.

 • SV ČR není řízena nikým než představenstvem a prezidentem a není nijak v područí jakékoli zájmové skupiny. Má-li někdo jakýkoli důkaz, nechť jej předloží, anebo ať pro příště zůstane zticha.
 • Budu respektovat zájmy poctivých dovozců vína a obchodníků vínem. Jejich místo na trhu s vínem je neoddiskutovatelné a jejich ochrana proti těm, kteří sem vozí a prodávají víno, často nevalné kvality a k tomu ilegálně, čímž přispívají k devastaci trhu, je zcela na místě.
 • Se budu řídit mandátem, který mi udělili členové SV ČR k boji proti nepoctivcům a to navzdory veškeré špíně, která bude na mne, nebo SV ČR  házena a v tomto úsilí nepolevím.
 • Dokud to budu moci ovlivnit, nebude SV ČR vystupovat agresivně, negativně, používat „goebbelsovské“ metody lživé pomlouvační propagandy, nebude přiživovat mediální přestřelky. Jednak proto, že mi takové praktiky jsou cizí a jednak proto, že věřím, že vše negativní se vrátí tomu, kdo tak jedná. Věřím, že naši vinaři nejsou hulváti a grobiáni a že víno samotné je pozitivním fenoménem. Proto raději budeme déle a trpělivě jednat, slušně, i když důrazně. Bez lží a pomluv. Vždy věcně a fundovaně.
 • V zájmu vinařů a pro jejich prospěch, bez ohledu na svoje osobní postoje, budu komunikovat s kteroukoli politickou stranou, která bude ochotna naše požadavky prosazovat.
 • Nemám žádné osobní politické ambice a v souvislosti s výkonem funkce prezidenta SVČR ani žádné ekonomické zájmy.
Moje názory a postoje jsou, doufám, všeobecně známé a jsem připraven kdykoli s kýmkoli o věcech vinařských diskutovat. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, nebo nejasnosti kontaktujte mě. Stejně tak, když se zase dozvíte „zaručené “ informace, zeptejte se přímo.

Přeji co nejmenší ztráty při letošní sklizni

Tibor Nyitray
tibor.nyitray@svcr_cz
+420608682772

Ke stažení: