Přikyselování 2015 - Opatření obecné povahy

MZE.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů ČR a následné žádosti MZe ze dne 1. 9. 2015, nám bylo doručeno na Svaz "Opatření obecné povahy,  kterým se v ČR povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků uvedených v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013", pro všechny producenty vína v ČR.  

Výtah z nařízení EP a Rady (EU) 1308/2013 v platném znění (tučně uvedeny jsou statě týkající se výjimky v ČR pro rok 2015):

C. Přikyselování a odkyselování

1. U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít

a) odkyselování ve vinařských zónách A, B a C I;

b) přikyselování a odkyselování ve vinařských zónách C I, C II a C III a), aniž je dotčen odstavec 7, nebo

c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).

2. Přikyselení výrobků uvedených v odstavci 1 jiných než vína lze provést až do výše 1,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr.

4. Odkyselení vína lze provést až do výše 1 gramu na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 13,3 miliekvivalentů na litr.

5. Hroznový mošt určený k zahuštění může být částečně odkyselen.

6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků podle odstavce 1 ve vinařských zónách A a B za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.

7. Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Poznámka: Povoluje se i opakované přikyselování, tedy možnost přikyselení dle limitů v moštu a následně dle limitů ve víně (ad odst. 2 a 3). Možné je užití L(+) kyseliny vinné, L(-) kyseliny jablečné, DL-kyseliny jablečné nebo kyseliny mléčné pro přikyselování.

Celý text opatření obecné povahy ke stažení:

Prikyselovani_2015_opatreni_obecne_povahy.pdf Prikyselovani_2015_opatreni_obecne_povahy.pdf (209,46 KB)

OOP nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce MZe, tedy 9.9.2015 a vztahuje se na všechny produkty přikyselené ve vinařském roce 2015/2016 (tedy i přikyselení před datem účinnosti).