Představesntvo SV ČR projednalo pozměňovací návrhy k novele zákona

Logo_SVCR_160_100.jpg Dne 30. 9. 2016 projednali na společném zasedání představenstva a dozorčí rady SV ČR pozměňovací návrhy k novele zákona 321/2004 Sb. zákona o vinohradnictví a vinařství a představenstvo SV ČR přijalo následující usnesení:

SV ČR, v souladu s usnesením valné hromady z roku 2016 a v souladu s předchozími rozhodnutími představenstva SV ČR, jednoznačně podporuje vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004, Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 712) ve znění pozměňovacích návrhů přijatých ZEV na jeho zasedání konaném dne 23. 6. 2016 na jeho 33. schůzi označených ve sněmovním tisku č. 712/3 A.I. až A.XXIX., týkajících se zákona o vinohradnictví a vinařství a dále pozměňujících návrhů podaných poslancem P. Kudelou s výjimkou celého bodu F1. S tímto návrhem nesouhlasíme, neboť je v rozporu s přijatými pozměňujícími návrhy ZEV. Drobné úpravy navrhované ZEV v ještě větší míře přispějí k ochraně spotřebitelů a poctivých vinařů. Jsou zcela v souladu s koncepcí zákona a spolu s převážnou částí PN poslance Kudely, zpřesňují některá ustanovení zákona tak, aby v aplikační praxi nedocházelo k různým výkladům.  Všechny ostatní pozměňovací návrhy podané poslanci ve 2. čtení obsahují změny, které byly již několikrát v průběhu přípravy novely odmítnuty jak MZe tak i naprostou většinou odborné veřejnosti a z toho důvodu s nimi SV ČR nesouhlasí. Ve své podstatě jsou v příkrém rozporu se smyslem a cílem novely, jejímž cílem, kromě jiného, je vytvořit funkční nástroj v boji proti černému trhu vínem. Potírání černého trhu vínem je v dlouhodobém zájmu všech poctivých vinařů a vinohradníků. ZEV tyto návrhy již jednou projednal a při hlasování odmítnul. Z oficiálních údajů SZPI vyplývá, že za poslední tři roky, tedy dobu po kterou probíhá příprava novely zákona, bylo odhaleno téměř 300 vzorků falšovaného vína, což odhadem představuje více jak 6.000.000 litrů vína, které bylo prodáno spotřebitelům. Dá se předpokládat, že se jedná pouze o příslovečný vrcholek ledovce a rozsah prodeje falšovaného vína je výrazně větší.  Prodej falšovaného vína je jedním z projevů  tzv. černého trhu vínem, jehož objem je odhadován až na 100.000.000 litrů.
V souvislosti se zvyšujícím se mediálním i zákulisním tlakem, SV ČR odmítá jakoukoli politizaci problematiky novely. Naopak považuje snahy o rozmělnění navrhovaného znění a útoky jak na SV ČR, tak i na zpracovatele návrhu za nepodložené  bagatelizování problémů spojených s černým trhem vínem a v krajních případech i za přímou podporu těch, kteří se nekalého jednání dopouští.
Představenstvo konstatuje, že Svaz vinařů ČR zastupuje 1317 jednotlivých subjektů, které můžeme rozdělit na 71 fyzických osob a 94 právnických osob, které dohromady hospodaří na ploše 5223 ha vinic (2015) a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 478 tis. hl vína (2015). Členem Svazu je také 23 spolků vinařů ve vinařských obcích a zájmových spolků zabývajících se pěstováním révy a výrobou vína. Tyto spolky mají za členy 1134 jednotlivých subjektů. Svaz sdružuje 18 čestných členů.

Ve Velkých Bílovicích, dne 30. 9. 2016

Jménem představenstva SV ČR

JUDr Tibor Nyitray
prezident Svazu

Ke stažení:

Usneseni_predstavenstva_ze_dne_30.9.2016.pdf Usneseni_predstavenstva_ze_dne_30.9.2016.pdf (284,11 KB)