Povinné značení alergenů - NK 579-2012

euleg.jpg S konečnou platností vydala Evrospká komise nařízení NK (EU) 579-2012 kterým se novelizuje stávající nařízení Komise (EU) 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

Toto nařízení bylo vydáno po dlouhé disksi Komise a nevládních vinařských organizací v celé EU. Nařízení zavádí povinné značení alergenů obsažených ve víně na etiketě. Vedle již stavajícího značení oxidu siřičitého je nově třeba označit na etiketě takové víno, u kterého bylo při čiření použito čiřidlo na bázi mléčných produktů (kasein) nebo vajec, či vaječných produktů (Lysozym, Albumin).

Označení musí být provedeno následujícm textem: výraz „“vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ nebo „vaječný albumin“, obsahuje-li výrobek stopy vajec či výrobků z vajec, výraz „mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ nebo „mléčná bílkovina“, obsahuje-li výrobek stopy mléka nebo mléčných výrobků.

Uvedené texty mohou být doplněny příslušným piktogramem:

piktogramy.jpg

Označení alergenu pocházejícího z mléka, vajec nebo vaječných produktů se vztahuje na vína, vyrobená zcela nebo částečně z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, u terých byly nalepeny etikety po 30. červnu 2012.

Neoznačit vína je možné v případě, pokud uvedené čiřící prostředky nebyly použity, anebo použity byly a rozborem dle metodiky OIV u nich byly prokázány hodnoty uvedených látek nižší než 0,25 mg/l.

Pravidla značení oxidu siřičitého zůstávají nezměněna.

Text nařízení naleznete v sekci evropské legislativy SOT s vínem (po přihlašení). Jakmile bude dostupné konsolidované znění NK (EU) 607/2009, bude tam toto vystaveno.