Novinky v legislativě SRS

panacek4.jpg Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky a další infromace  

 

1. července 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jenž byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 68 a vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků (dále jen „vyhláška“), jenž byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 72 a lze jejich znění stáhnout na portále veřejné správy http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ a na webových stránkách SRS http://eagri.cz/public/web/srs/legislativa/.

Oba předpisy zavádějí novou úpravu požadavků v oblasti aplikační techniky nebo naopak některé povinnosti byly novelami předpisů vypuštěny. Zatímco zákon č. 199/2012 Sb. novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., vyhláška č. 207/2012 Sb., zcela ruší původní vyhlášku č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin včetně jejích pozdějších změn.

Nejviditelnější změnou je zřejmě změna názvosloví, kdy se pro aplikační techniku nově zavádí termín „profesionální zařízení pro aplikaci přípravků“. Již z názvu vyplývá, že požadavky zákona se vztahují pouze na zařízení, která jsou používána k aplikaci přípravků v rámci podnikání, což neznamená pouze obor zemědělství, ale např. i komunální sféru. Profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků (dále jen „ZAP“) se dle definice rozumí zařízení konkrétně určená pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čistící zařízení pro nádrže.

Základní povinnost provozovatelů ZAP, a to přistavovat jej k pravidelnému kontrolnímu testování (dále jen „KT“), zůstává prakticky nezměněna (ustanovení § 61 odst. 1 zákona v návaznosti na § 64 odst. 4 písm. a) zákona). Novela zákona však nově upravuje i používání ZAP a to jak z hlediska jejich pravidelné údržby, tak z hlediska dodržování podmínek při přípravě postřiku a aplikaci přípravků. Dále se zabývá klasifikací protiúletových zařízení do tříd omezení úletu a možnostmi aplikace přípravků při jejich použití. Dle novely zákona již není od 1. 7. 2012 povinnost uvádět na trh v ČR a používat v rámci podnikání typy ZAP (mechanizační prostředky) zapsané v úředním registru mechanizačních prostředků. Požadavky na nová ZAP řeší tzv. strojní směrnice.

Podrobována KT podle zákona musí být od 1. 7. 2012 všechna ZAP, s výjimkou ručních a zádových ZAP. Nezáleží tedy již na počtu trysek, případně na způsobu pohonu a používání.
Doba mezi dvěma KT nebo mezi uvedením ZAP do provozu (uvedením do provozu se rozumí den pořízení ZAP – datum na faktuře) a prvním KT nesmí přesáhnout 5 let.

Po 1. 1. 2020 tato doba nesmí překročit 3 roky. Stále platí povinnost přistavit ZAP ke KT uvedeného do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvním použitím po této opravě nebo úpravě.

Konkrétní požadavky na pravidelnou údržbu a kalibraci ZAP a podmínky pro přípravu postřikové kapaliny, aplikaci a čištění ZAP uvádí vyhláška ve svých přílohách. Vzhledem k délce lhůt KT je pravidelná údržba a kalibrace ZAP provozovatelem nutná. Vyhláška také konkretizuje požadavky na zařízení omezující úlet přípravků a způsob jejich klasifikace jako nezbytnou podmínku pro zkracování ochranných vzdáleností od necílových oblastí, které mají stanoveny některé přípravky.

Vyhláška také obsahuje v přílohách předepsaný postup pravidelného KT a požadavky, které musí splňovat subjekty provádějící KT. V neposlední řadě jsou zde stanoveny náležitosti a vzor „Kontrolní nálepky“ a „Osvědčení o funkční způsobilosti“ vydávané provozovnou KT. Kontrolní nálepka bude nově mimo jiné obsahovat i identifikaci subjektu, který KT provedl, a změní se i její tvar. Nutno podotknout, že se starou formou nálepky (zelenobílý šestiúhelník) se budeme na ZAP díky dlouhým intervalům KT setkávat ještě několik let.

Osvědčení o provedení kontrolního testování vydaná v jiných členských státech Evropské unie se dle § 64 odst. 3 zákona považují za osvědčení podle § 64 odstavce 2 zákona, neuplyne-li od posledního kontrolního testování provedeného v jiném členském státě Evropské unie lhůta delší, než je lhůta pro kontrolní testování stanovená podle tohoto zákona a prováděcí vyhlášky č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků.

Odborný garant: Ing. Tomáš Jedlička, tel. 545 110 453, mob. 602 472 248, tomas.jedlicka@srs_cz

********************************

 

Novelou zákona byly upraveny povinnosti pro distributory, kteří uvádí přípravky na trh následovně:

Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. O distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby (číslo jednací osvědčení vydaného SRS), které byl přípravek distribuován a vydán a datum vydání tohoto osvědčení.

Dle § 46a odst. 4 novely zákona je distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, povinen zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

§ 46a odst. 5 novely zákona dále stanoví, že při uvádění na trh přípravku určeného pro neprofesionální použití je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s právními předpisy, včetně informace o možnostech ochrany rostlin přípravky představujícími nízké riziko.

Kontroly plnění povinností při distribuci, stanovených v § 46a odst. 4 a 5 novely zákona, budou realizovány SRS od 1. 1. 2013.

V přechodném ustanovení zákona čl. II je v bodu 1 uvedeno, že osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované SRS podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle zákona č. 199/2012 Sb. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2012, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 SRS osvědčení druhého nebo třetího stupně.

Podle bodu 2 tohoto přechodného ustanovení lze do 31. 12. 2012 získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně.

Novelou zákona došlo dále s účinností od 1. 7. 2012 k úpravě znění § 51 odst. 1 písm. b) zákona, a to následovně:

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

Oznamování použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby, České inspekci životního prostředí a rostlinolékařské správě je s účinností od 1. 7. 2012 zrušeno.

Další důležitou změnou, ke které novelou zákona od 1. 7. 2012 došlo, je zákaz letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin (§ 52 odst. 1 zákona).Tento zákaz se nevztahuje na další prostředky, jimiž jsou pomocné prostředky na ochranu rostlin a bioagens.

Od 1. 7. 2012 lze dle § 52 odst. 2 zákona leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě

a)      schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo

b)      žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

Podrobnější informace k povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin budou předmětem samostatné instrukce SRS.

Odborný garant: Ing. Andrea Blažková, tel.  545 110 479, mob.  724 247 338, andrea.blazkova@srs_cz.