Nominace SV ČR do Rady Vinařského fondu

VF.jpg Svaz vinařů České republiky  projednal v představenstvu Svazu vinařů České republiky dne 29. 8. 2012 návrhy kandidátů do Rady Vinařského fondu a ministrovi navrhnul následující osobnosti.

Ing. Ondřej Beránek, bytem Starý Plzenec, Tomáškova 1285, PSČ 332 02 - nar. 14. 8. 1972, vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, obor matematické inženýrství. Od roku 1998 pracuje ve firmě BOHEMIA SEKT, začínal ve finančním úseku na referentské pozici controllera. V roce 2003 byl jmenován do funkce finančního ředitele a zvolen za člena představenstva společnosti s odpovědností za finanční řízení celé skupiny Bohemia Sekt. Od září 2006 zastával v představenstvu funkci místopředsedy. Za rok 2007 obsadil třetí místo v anketě Finanční ředitel roku vyhlašované prestižním Klubem finančních ředitelů. Od ledna 2012 stojí v čele nového tříčlenného vedení společnosti BOHEMIA SEKT - je jednatelem a předsedou obchodního vedení společnosti. Reprezentuje největší vinařsko-vinohradnickou skupinu v České republice a zároveň dlouhodobě největšího plátce do Vinařského fondu. Z téměř desetileté praxe ve vrcholovém vedení největší firmy v oboru má zkušenosti s formulováním podnikatelských strategií i s aplikací marketingu jako nástroje na jejich realizaci. Je viceprezidentem Českomoravského svazu vinařských podniků.

Ing. Jitka Bezchlebová, bytem Valtice, Nová 856, PSČ 691 42 - nar. 8. 10. 1976, absolventka Střední vinařské školy ve Valticích, vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou universitu v Brně, obor zpracování zahradnických produktů. Následně pracovala jako obchodní zástupce ve společnosti Cadbury Wedel, s.r.o., Praha. Po této zkušenosti pracovala na úseku řízení kontroly a jakosti, metrolog společnosti Bohemiasekt, a.s. jako vedoucí tohoto oddělení. Následně spoluzaložila rodinné vinařství Vinum Moravicum a.s. se sídlem ve Bzenci, kde je spoluvlastníkem. Podílí se na vlastním chodu a fungování vinařství. V roce 2012 se stala předsedkyní Sdružení slováckých vinařů o.s. Bzenec, které mimo jiné aktivity pořádá Národní soutěž vín slovácké vinařské podoblasti. Snahou sdružení je sjednotit vinaře a spolupracovat na propagaci vinařství a vín ze slovácké vinařské podoblasti.

Ing. Hynek Holánek bytem Ivaň 234, PSČ: 691 23 - nar. 20. 2. 1969, Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty provozně-ekonomické (1991), v roce 1991 založil svou vlastní soukromou firmu Vinařství Holánek se sídlem v Ivani. V letech 2002 – 2006 byl v této obci starostou, od roku doposud zde pracuje jako místostarosta. Je předsedou sdružení Moravín, svaz moravských vinařů, který sdružuje zejména drobné pěstitele révy vinné a výrobce vína na Moravě. Od roku 2008 je členem představenstva Svazu vinařů České republiky. V rámci sdružení VOC Mikulov pracuje jako jeho místopředseda.

Ing. Petr Marcinčák – bytem Mikulov, Vinařská 1561/6, PSČ: 692 01, nar. 9.6. 1965, absolvent SOU plynárenské v Pardubicích, následně Střední vinařské školy ve Valticích. Vystudoval The Nottingham Trent University- Business and finance, kde získal titul bakaláře a vzdělání završil na VUT Brno, obor Podnikové finance a obchod titulem inženýra. Je majitelem rodinného vinařství Víno Marcinčák, které hospodaří na ploše 105 ha vinic, které obdělává v režimu ekologického zemědělství. V rámci spolkové činnosti je předsedou Sdružení vinařů mikulovské podoblasti, předsedou výkonného výboru VOC Mikulov. Je členem představenstva sdružení EKOVÍN. Od roku 2012 je členem představenstva Svazu vinařů České republiky. Jeho podnik je členem Aliance vinařů V8 a od roku 2008 je členem Rady Vinařského fondu.

JUDr. Tibor Nyitray – bytem Ledárenská 52, Brno, PSČ: 620 00, nar. 5. 10. 1963. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu UJEP v Brně, od roku 1995 je advokátem a realizuje další podnikatelské aktivity a manažerské funkce v obchodních společnostech. V roce 2001 založil vinařství Sonberk, a.s., kde je do současnosti předsedou představenstva. V roce 2012 byl zvolen předsedou Svazu vinařů České republiky.

Ing. Bořek Svoboda - bytem Čajkovského 49, Opava, PSČ: 746 01, nar. 22.1. 1969 je absolventem Střední zemědělské a technické školy ve Valticích, obor vinohradnictví a vinařství a vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně na zahradnické fakultě v Lednici. Pracoval na obchodním oddělení Českých vinařských závodů v Praze a následně jako obchodní ředitel Moravských vinařských závodů Hukvaldy. Od roku 1996 je ředitelem společnosti známé pod současným jménem Zámecké vinařství Bzenec se sídlem zde. Je členem výboru Sdružení slováckých vinařů, od roku 2012 členem představenstva Svazu vinařů České republiky a pravidelně se účastní komise expertů pro zatřiďování vín při SZPI.

Mgr. Art. Michal Tetur - Bytem Záhumní 1242, Velké Bílovice, PSČ: 691 02, nar. 14. 2. 1982. Absolvent Středního odborného učiliště v Břeclavi, obor elektromechanik výpočetního zařízení, následně absolvent Církevní konzervatoře Kroměříž oboru operní zpěv. Vystudoval VŠMU v Bratislavě na oboru operní zpěv a koncertní zpěv. Od roku 2004 do současnosti vlastní produkční a hudební agenturu, kde organizuje vinařské a hudební akce a zajišťuje mediální zastoupení. V Roce 2010 pracuje v rodinné firmě Tomáše Tetura s obchodním názvem Sing Wine, s.r.o. při řízení obchodních aktivit zaměřených na firemní klienty. Od roku je aktivní ve spolku Velkobílovičtí vinaři o.s., kde je jako hlavní koordinátor akcí Ze sklepa do sklepa Velké Bílovice a Za vinařem do Velkých Bílovic, oblastní výstavy, Národní soutěže vín. Od roku 2010 je zastupitelem města Velké Bílovice na pozici radního. V Radě Vinařského fondu by chtěl nadále podporovat marketing a prodej všech produktů, kterými se Vinařský fond doposud zabýval. Rád by jednal o lepších podmínkách s novou komunikační agenturou. Zabýval se podstatnou částí na větší mediální podpoře červených vín a větší marketingové efektivity vinařských akcí.

Ing. Pavel Vajčner - Bytem Hodonice 12, PSČ 671 25, nar. 14. 12. 1956. Je absolventem Střední zemědělské školy ve Znojmě. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně na zahradnické fakultě v Lednici, obor vinařství. Po vysoké škole pracoval jako technolog, agronom v národním podniku Moravské vinařské závody, závod Znojmo. V roce 1991 se stal ředitelem státního podniku Znovín Šatov. Od roku 1992 do současnosti je předsedou představenstva a generální ředitel akciové společnosti Znovín Znojmo. Je členem Rady Vinařského fondu, člen výboru VOC Znojmo. Je místopředsedou Českomoravského svazu výrobců vína, členem představenstva Potravinářské komory ČR. Pravidelně se účastní komise expertů pro zatřiďování vín při SZPI.

Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., bytem Herčíkova 2492/4, Brno, PSČ: 612 00 - nar. 11. 6. 1971, je proděkanem PEF MENDELU, přednáší v bakalářském (Operační management), magisterském (Strategický management) i doktorském studiu (Management a Strategický management). V roce 2003 byl jmenován docentem v oboru Odvětvová ekonomika a management. Je členem několika vědeckých rad ekonomických fakult v ČR, působí jako člen Pracovní komise pro ekonomii Akreditační komise Vlády ČR a jako člen oborových rad několika doktorských studijních programů. Je rovněž zapojen do vědeckovýzkumné práce jako řešitel či spoluřešitel řady výzkumných úkolů, včetně úkolů podporovaných Grantovou agenturou ČR. V letech 2003-2006 byl členem řešitelského kolektivu projektu "Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu" řešeného pro NAZV v jehož rámci byla zpracována koncepce rozvoje vinohradnictví a vinařství v ČR do roku 2020. Odborně se orientuje na strategické řízení a provozní management.


Návrh Svazu vinařů České republiky reflektuje vinařskou profesi v celé šíři, je vyrovnaný, se zastoupením všech typů vinařů, odborníků, a to jak co do jejich velikosti, tak i s ohledem na jejich působení na trhu s vínem.  Věříme, že tyto osoby budou zárukou pro řádné a kvalitní fungování Rady Vinařského fondu a pro důsledné naplňování jeho funkce a účelu.