Kvalifikovaný odhad škod způsobených jarními mrazy v révě vinné v jarní sezoně 2017

hrozinek.jpg Svaz vinařů České republiky provedl dotazníkové šetření na škody způsobené jarními mrazy dne 21. 4. 2017 a následně 10. 5. 2017 a na základě navrácených dotazníků ze 155 vinařství, které obhospodařují plochu 4252 ha vinic, zjistil následující údaje:

Absolutní hodnoty:

1. Celkový počet ha v uvedených v navrácených dotaznících: 4252 ha

2. Celkový počet ha poškozených vinic: 1174 ha

3. Procento poškození u pěstitelů, kteří odevzdali dotazník 28 %

4. Celkový počet nesklizených tun hroznů (desetiletý průměr sklizně 5,2 t/ha) 6014 tun

5. Celková finanční ztráta v neprodaných hroznech (průměrná cena v roce 2016 18,5 Kč/kg) 112 931 614 Kč

 

Přepočtené hodnoty na celkovou plochu:

6. Celková plocha plodných vinic v ČR: 16810 ha

7. Přepočtená poškozená plocha (řádek 3) 4640 ha

8. Přepočtený počet nesklizených tun hroznů v ČR (desetiletý průměr sklizně 5,2 t/ha) 24131 tun

9. Přepočtená finanční ztráta v neprodaných hroznech (prům. cena v r. 2016 18,5 Kč/kg) 446 437 197 Kč

 

Přepočtené hodnoty na „nevyrobené a neprodané“ víno:

10. Přepočtená „neprodukce“ vína z poškozených vinic (z řádku 7): 16,9 mil. l

11. Přepočtená škoda na neprodaném víně (cena 70 Kč/litr): 1,18 mld. Kč


Procentuální přepočet škod v jednotlivých podoblastech

K uvedené škodě je nutno připočíst škodu na aktuálních výsadbách vinic v roce 2017 a 2-3 letých vinicích, které jsou v současné době neplodné, avšak vlivem mrazu dojde k ročnímu odkladu nástupu plodnosti.

V tomto roce se naplno projevil důsledek špatně nastaveného termínu výsadby vinic (30. 4.) v rámci podpor z SOT s vínem (restrukturalizace vinic, NV č. 142/2014 Sb. v platném znění), který chtěl nejen SV ČR opakovaně po ministerstvu v legislativě posunout do konce května. Vlivem spěchu s výsadbou na toto doplatily zejména ty subjekty, které vysadily vinice počátkem dubna. Tyto sazenice vyrašily a komplet pomrzly 21. 4. Následně došlo k novému vyrašení sazenic z podoček, avšak tyto také pomrzly při mrazu 10.5. Takové sazenice již nemají sílu k dalšímu růstu a z největší pravděpodobností zaschnou.

Z hlediska poškození vinic dle podoblastí můžeme na základě navracených dotazníků konstatovat, že ve vinařské podoblasti znojemské (celkem 2895 ha plodných vinic) dosahují škody 38 %, v podoblasti mikulovské (4515 ha plodných vinic) 19 %, velkopavlovické (4632 ha plodných vinic) 29 %, slovácké (4157 ha plodných vinic) 34 % škod. Ve vinařské oblasti Čechy (611 ha), kde je odhad kolem 22 % škod.

Shrnutí: Svaz vinařů ČR konstatuje, že vlivem jarních mrazů, které zasáhly celou Českou republiku dne 21. 4. a 10. 5. 2017 bude výnos hroznů ročníku 2017 snížen o 25-30 % a ve finančním vyjádření došlo k celkové úhrnné škodě na nesklizených hroznech ve výši 450 mil Kč a potažmo na neprodaném víně ročníku 2017 ve výši asi 1,2 mld. Kč. Tato skutečnost bude mít vliv na cenu hroznů ročníků 2017, která může narůst na v průměru až 20 Kč/kg hroznů a také se sníží objem stále nedostatkové domácí suroviny.

Nejlépe co se mrazů týká, dopadlo mikulovsko, kde jsou průměrné škody do výše 20 %, nejhůře je na tom oblast znojemská (38 a slovácká (stejně jako v loňském roce, kde se redukce výnosu přesahuje 30 %. Škody jsou taktéž lokální a místy i fatální (80-90 %).

Mrazy opět postihly celou Evropu. V současné době evropská COPA/COGECA, jejíž jsme členem, sumarizuje údaje. Jakmile tyto budou k dispozici, budeme tuto zprávu aktualizovat.

Na základě výše uvedených skutečností Svaz vinařů ČR navrhuje následující opatření:

  • Stanovit garantovanou sazbu podpory pojištění trvalých kultur z PGRLF ze stávající garantované 25 % podpory na 65 %.
  • Požádat KOM a následně vyjednat umožnění podpory pojištění z PGRLF i pro „velké podniky“ (velký podnik dle legislativy EU), neboť je jedno zda je ztráta na domácí surovině u malého „dvouhektarového“ pěstitele, či u velkého podniků, který obhospodařuje stovky hektarů vinic.
  • Jako jedno z nejvhodnější opatření se v letošním roce ukázaly protimrazové svíce. Požadujeme vytvořit speciální dotační program na neinvestiční dotaci na nákup mazutových či parafínových svící.
  • V rámci novely NV č. 142/2014 Sb. (v létě se bude otevírat) změnit termín výsadeb z 30. 4. na termín do 31. 5. nebo vymyslet způsob, jak umožnit výsadbu v daném finančním roce do 31. 5. tak, aby mohly být finanční prostředky vyplaceny v řádných lhůtách v říjnu stejného roku po výsadbě.

Jménem Svazu vinařů České republiky

JUDr. Tibor Nyitray

prezident Svazu vinařů České republiky

Ke stažení:
vyhodnoceni_mrazu_2017_reva_vinnaII.pdf vyhodnoceni_mrazu_2017_reva_vinnaII.pdf (421,97 KB)