Integrovaná produkce révy vinné, podmínky a pravidla dotací pro následující období

IntegrovanaProdukce.jpg Tříletá práce na programech integrované produkce révy vinné v rámci podpor Programu rozvoje venkova na roky 2015-2020 se stala realitou a pěstitelé révy tak můžou žádat o podpory. Svaz vinařů České republiky společně s Ekovínem pracoval na podmínkách od konce roku 2012. V průběhu tohoto období proběhla řada setkání a jednání, kde bylo zvažováno, které managementy nastavit do nového programovacího období tak, aby byly financovatelné ze strany Evropské unie. Výsledkem je nové nařízení vlády, kterým se stanovují 2 managementy v oblasti IP víno.

Státní zemědělský intervenční fond muže od letoška až do roku 2020 poskytnout dotaci vinařům zapojeným do základního managementu ve výši 323 €/ha vinice a těm co se zapojí do nadstavbového programu, přispět částkou 675 €/ha. Vstup do pětiletého závazku je třeba učinit nejpozději do 29. 5. 2015 (normální termín je 15.5., avšak Vláda ČR pro rok 2015 rozhodla o prodloužení podání jednotné žádosti do 29. 5. 2015), tak aby mohla být vyplacena podpora ještě za tento rok. Pěstitel si může stanovit seznam půdních bloků či dílů, se kterými chce vstoupit do základního a jiný seznam, se kterými chce vstoupit nadstavbového managementu. Přestup v průběhu závazku směrem k nadstavbovému managementu je možný, ale zpětný návrat na základní již možný není. Dotaci fond při odeslání převede do českých korun.

Minimem, pro které lze podporu žádat, je alespoň 0,5 ha vinice. Na tyto pozemky se nesmí vztahovat žádná jiná agroenvironmentálně-klimatická opatření a opatření ekologického zemědělství, definovaná platnou legislativou.

Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díly půdních bloků, na kterých je od data doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku vysázená réva vinná o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců na jeden hektar.

Základní management:

Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z těchto účinných látek:

Účinná látka
1. Alpha-cypermethrin
2. Deltamethrin
3 Diquat dibromide
4. Lambda-cyhalothrin
5. Zeta-cypermethrin

b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin, popřípadě hnojiva, upravené kaly a odpadní vody obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kilogramy mědi na 1 hektar vinice zařazené do závazku,

c) na ochranu rostlin proti roztočům

1. používá pouze metodu introdukce roztoče Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje do záznamů k provedeným aplikacím přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního bloku nebo ve formě bioagens povoleného v příslušném kalendářním roce k používání v České republice a

2. nepoužívá přípravky na ochranu rostlin, přípravky na ochranu rostlin a pomocné látky povolené k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, s výjimkou uvedenou v bodě 1, tato podmínka se nevztahuje na porosty do konce třetího roku po výsadbě.

d) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu vinice; pro účely tohoto nařízení se příkmenným pásem vinice rozumí plocha zemědělské půdy pod keři révy vinné, která neslouží k pohybu techniky,

e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice,

f) provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků, nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

g) založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí porost směsí osiva v minimálním výsevu 20 kilogramů na 1 hektar; používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá certifikované, uznané nebo kontrolované osivo, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

Druh Množství ve směsi (%) Minimální počet druhů ve směsi
1. Bobovité
Fabaceae
50-70 5
2. Lipnicovité
Poaceae
10 2
3. Ostatní dvouděložné 20-40 3

Poznámka: V osevní směsi je zastoupeno nejméně 5 druhů bobovitých podle bodu 1, nejméně dva druhy lipnicovitých podle bodu 2 a nejméně tři druhy ostatních dvouděložných bylin podle bodu 3. Zastoupení jednotlivých skupin ve směsi je uvedeno jako váhový poměr a činí pro bobovité 50-70 %, pro lipnicovité 10 % a pro ostatní dvouděložné byliny 20-40 %.

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru vinice a

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu.

j) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

k) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

l) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

m) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

n) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, nebo účinné látky spinosad, popřípadě methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů,

o) aplikuje každoročně proti plísni révové minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a p)    aplikuje každoročně proti padlí révovému minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.

Nadstavbový management:

Pro splnění podmínek tohoto managementu je žadatel povinen splnit podmínky a) až i) základního managementu a navíc:

a) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

c) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů,

f) provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedé, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

g) provede ročně proti plísni révové minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

h) provede ročně proti padlí révovému minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a

i) provede ročně proti plísni šedé minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.

Ke stažení:

Nařízení vlády č. 75/2015.pdf Nařízení vlády č. 75/2015.pdf (1,20 MB)
Metodika_75_AEKO_web.pdf Metodika_75_AEKO_web.pdf (574,74 KB)