Informace z jednání představenstva ze dne 3. 5. 2012

PSV__R.jpg Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhlo třetí jednání představenstva Svazu vinařů České republiky. Jednání bylo svoláno jako poslední před mimořádnou valnou hromadou, která má s konečnou platností ustavit všechny členy představenstva Svazu včetně volby nového předsedy.

Představenstvo na jednání přivítalo D. Pelikána ze společnosti Veletrhy Brno, a.s. který přijel představit projekt Vinex 2013. Veletrhy Brno, a.s. přicházejí s návrhem uspořádat tento veletrh v termínu druhá polovina květena 2013 ve stylu dvoudenní prezentační akce vinařů v pavilonu A2. První den akce by byl směrován na odbornou a obchodní veřejnost za účelem prezentace vinařů z ČR. Druhý den byl prodejní akcí při příležitosti oslav 85. výročí založení BVV. Vzhledem k vysoké účasti při minulých oslavách se očekává i v roce 2013 hojná účast veřejnosti, které budou mít moci vinaři nabídnout přímo na místě svá vína. Návrh bude upravován a dále diskutován.

Ing. P. Marcinčák podal zprávu o jednání komise pro IP. Tato se sešla 10. 4. 2012 a vytvořila návrh IP po roce 2014 pro projednání v představenstvu Svazu. Tento návrh se skládá ze standardu IP dle stávajících pravidel a jejich určitému nutnému zpřísnění a dále z nástavby nadstandardu IP, který by byl vytvořen ve formě balíčků, které by bylo možno sčítat a tato opatření provádět pouze na pěstitelem stanovených blocích. Představenstvo tento návrh vzalo na vědomí s tím, že je potřeba jej podrobit diskusi mezi členskou základnou a představit na mimořádné valné hromadě SV ČR. Představenstvo pověřilo místopředsedu SV ČR oslovit představenstvo Ekovínu, za účelem stažení již zaslaného návrhu z MZe a jeho náhradu za společně vytvořený návrh.

Představenstvo také vzalo na vědomí nepřijetí upraveného návrhu hlášení o nákupu, který zamítnula Poslanecká sněmovna PČR. Vzhledem k tomu, že problematika dovozů vín do ČR je stále aktuální, Svaz využije výzvu ministra zemědělství pronesenou na plénu PS PČR a bude iniciovat vznik pracovní skupiny, která by měla připravit panem ministrem avizovaná jiná opatření.

Představenstvo projednalo také závěrečné znění návrhu stanov, jednacího a příspěvkového řádu. Součástí novely stanov bude nově také ustanovení, které zmocní představenstvo SV ČR pozastavit členství členovi, proti kterému bylo příslušnými orgány činnými ve správním, občanskoprávním nebo trestněprávním řízení, zahájeno řízení pro podezření ze spáchání skutků, nebo jiných skutečností, které jsou v rozporu se zákony, jinými právními předpisy, nebo pravidly či zásadami poctivého jednání, regulujícími pěstování hroznů vinné révy, výrobu, zpracování, prodej, uvádění do oběhu vína a jiných produktů vinné révy, či jinou činnost související s vinařstvím a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Konečné znění všech návrhů bude prezentováno na webu Svazu na adrese http://www.svcr.cz/valna-hromada-2012.

Představenstvo projednalo průběh mimořádné valné hromady svolané na 24. 5. 2012, 13.00 hodin do Velkých Bílovic. Výzvu k účasti ve volbách předsedy a doplňujících voleb do představenstva, včetně profilu kandidáta na předsedu je možno získat na webu Svazu (http://www.svcr.cz/volby-predsedy-sv-cr).

Představenstvo také znovu projednalo problematiku výsadbových práv v EU a opětovným usnesením se zásadně staví za zachování stávajícího systému, o kterém se domnívá, že je funkční. V rámci bodu různé byla projednána novela NV č. 245/2004 Sb. a dále jmenováni členové komoditní rady pro víno při AK ČR, která kopíruje složení představenstva Svazu. Příští jednání bude svoláno na základě průběhu mimořádné valné hromady SV ČR.