Informace z jednání představenstva ze dne 29. 3. 2012

PSV__R.jpg 29. 3. 2012 proběhlo druhé jednání nově zvoleného představenstva Svazu vinařů České republiky. Úvodem jednání byl přivítán Ing. M. Olbrecht, který bude v představenstvu pracovat za Českomoravský svaz vinařských podniků. Současně byla podána informace o rezignaci a následného ukončení členství ve Svazu pana Ludvíka Maděřiče.

Hlavním bodem jednání byla podpora integrované produkce dle nového programu rozvoje venkova od roku 2014. Analýzu možností a návrhy podpor IP navrhnul Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína. Tyto návrhy byly prezentovány Ing. M. Hluchým, Ph.D. Představenstvo následně podrobilo diskusi konkrétní návrhy a někteří členové představenstva konstatovali, že předložené znění je přesunem integrované produkce do podmínek produkce ekologické při současném snížení finančních prostředků, což nepovažují za taktické a ekonomicky vhodné. Představesntvo ustavilo pracovní komisi ve složení Ing. P. Marcinčák – předseda, Ing. M. Hluchý, Ph.D. Ing. T. Martinec, Doc. Ing. M. Michlovský, Dr.Sc., Ing. B. Svoboda, která dostala za úkol podrobit materiál diskusi a připravit společný návrh Svazu vinařů ČR a Ekovínu na systém IP od roku 2014. Jako základ k jednání bude použit materiál zpracovaný Ekovínem.

Představenstvo také projednalo hlavní body návrhu novely stanov, které budou následně projednávány na valné hromadě. JUDr. T. Nyitray informoval o zásadním bodu celé změny, kterým bude příprava kodexu člena Svazu vinařů ČR, který bude pro členy závazný. Stanovy budou obsahovat status pozastavení členství v případě zjištění závažných porušení vinařských předpisů. Pravidla pro tento krok budou teprve připravena Komisí pro stanovy. Zbývající část novely stanov ponese spíše drobnější úpravy, které by stanovy ještě více vyčistily od nepřesností. V rámci novely jednacího řádu, byla nejvíce diskutována výše členských příspěvků. Jak představenstvo, tak vlastní komise se shodla, že je třeba jejich navýšení. Byl proto připraven návrh na dvojnásobné zvýšení, při stanovení minimálních a maximálních sazeb. Pro celou novelizaci byly taktéž projednány podněty zaslané členskou základnou.

Představenstvo se zabývalo svoláním mimořádné valné hromady. V rámci diskusí mezi členy byl podán návrh na kandidáta na funkci předsedy Svazu vinařů ČR, kterým je JUDr. Tibor Nyitray ze společnosti Sonberk, a.s. Pan doktor tuto kandidaturu přijal. Představenstvo následně vyslovilo této kandidatuře jednomyslný souhlas. Představenstvo také stanovilo termín mimořádné valné hromady, která proběhne dne 24. 5. 2012 ve 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích. Představenstvo vyzvalo členskou základnu pro zaslání dalších návrhů na funkci předsedy a uvolněné místo v představenstvu za velkopavlovickou podoblast. Současně bude muset být také provedena volba člena představenstva v případě zvolení pana JUDr. T. Nyitraye předsedou Svazu.

V rámci bodu různé představenstvo neakceptovalo nabídku na členství ve Sdružení podnikatelů a živnostníků s odůvodněním, že Svaz je silně organizován prostřednictvím AK ČR a PK ČR. Projednána byla taktéž aktivní účast Svazu v soutěži Vodafone Firma roku a Era Živnostník roku. Představenstvo rozhodlo o udělení ceny Vindemia acta, která bude oznámena na slavnostním večeru při vyhlášení vinařství roku 2011 12. 4. 2012. Představenstvo přijalo za nového člena firmu Vinařství Volařík z Mikulova.

Příští jednání představenstva Svazu proběhne dne 3. 5. 2012 ve 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích.

 

Pro bližší informace:

Ing. Martin Půček
tajemník SV ČR
606743231
martin.pucek@svcr_cz