Informace z jednání představenstva ze dne 1.3.2012

PSV__R.jpg Dne 1. 3. 2012 proběhlo zasedání nově zvoleného představenstva Svazu vinařů České republiky. Představenstvo se zabývalo aktuální povolební situací ve Svazu a konstatovalo, že Svaz má legitimně zvolené vedení a vyjádřilo jasnou podporu v mandátu místopředsedovi SV ČR Ing. Josefu Svobodovi, který byl valnou hromadou SV ČR pověřen funkcemi předsedy.

Při jednání byly jasně vymezeny kompetence členů pro jednání na národní i mezinárodní úrovni. V zahraničních vztazích bude Svaz vinařů ČR zastupovat tajemník Ing. Martin Půček. Tento byl také jmenován tiskovým mluvčím Svazu.

Jedním z aktuálních úkolů nově zvoleného představenstva je připravit případnou novelu Stanov a svolat valnou hromadu nejpozději do 15. 9. 2012, kde bude tento návrh projednán a provedena volby předsedy Svazu z navržených kandidátů.

Představenstvo jednoznačně odmítlo současnou formu medializace, která je vedena zejména ze strany aktivistů nově vznikající Vinařské asociace a dále konstatovalo, že tato medializace jednoznačně poškozuje zájmy všech vinařů v ČR. Tento způsob komunikace byl odmítnut.

Důležitým bodem jednání bylo vyjasnění stanoviska členů představenstva na potřebu novely Stanov Svazu vinařů, které by směřovaly k další profesionalizaci Svazu. Při jednání bylo dosaženo shody, že je nutná jednak technická změna stanov, která bude řešit aktuální drobné nedostatky, tak je nutné otevřít diskusi nad celou strukturou Svazu. Za tímto účelem byla jmenována komise pro stanovy, ve složení Ing. Hynek Holánek, Ing. František Mádl, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Martin Půček, Ing. Josef Svoboda, Mgr. Ing. Marek Šťastný, která má na svém jednání 8. 3. 2012 zahájit svoji činnost. Pro podněty na změnu stanov bude vyzvána členská základna, která může své podněty zaslat do 23. 3. 2012. V rámci diskuse, kde jednotliví členové představenstva přednesli své vlastní vize na chod Svazu, jednoznačně vyplynula nutnost úpravy určitého kodexu člena Svazu a nutnost úpravy členských příspěvků, která by kopírovala současné potřeby na financování.

Představenstvo projednalo také vnější komunikaci vůči členské základně a rozhodlo o odstranění chráněné sekce webu, kde již nebude nutné přihlášení pro zobrazení chráněných zpráv. Tajemník má za úkol do konce dubna připravit redesign webu, v souladu s aktuálními trendy grafiky a přehlednosti.

Představenstvo Svazu se také v diskusi vrátilo k aktuálně projednávanému hlášení o nákupu, které je nyní předloženo v Senátu a je navrženo na úplné zrušení. S tímto představenstvo vyjádřilo nesouhlas a po Senátu požaduje vrácení PS PČR s pozměňujícím návrhem, který by zajistil povinnost podání hlášení o nákupu, ale pouze těm, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z ČR v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů. Tato úprava plně postihne dovozce vína a vyloučí vinotéky a markety s vínem. Svaz vinařů ČR tímto krokem sleduje zpřísnění dovozu vína do ČR a s podrobnostmi k tomu bude vydána samostatná tisková zpráva.

Závěrem jednání byla projednána problematika integrované produkce v novém programovacím období. Dle sdělení zástupce Ekovínu v představenstvu má toto sdružení připraven návrh na nový systém podpory IP a tento bude Svazu zaslán k připomínkám.

Příští jednání představenstva proběhne dne 29. 3. 2012 ve 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích.

Pro bližší informace:

Ing. Martin Půček
tajemník SV ČR
606743231
martin.pucek@svcr_cz