Informace pro žadatele dotačních programů 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy

MZE.jpg Žadatelé o dotaci jsou povinni před podáním žádosti vyplnit předběžný motivační formulář, který je nutné zaslat na MZe již před zahájením prací na daném projektu.

Dne 26. 3. 2018 bylo poradou vedení MZe schváleno zpřesnění Zásad MZe, konkrétně aktualizace znění dotačních programů 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“. Jednou z hlavních změn je nutnost doložení tzv. motivační účinku podpory, kdy uznatelné náklady projektu mohou vznikat až po podání žádosti.  Za tímto účelem byla vytvořena předběžná žádost (motivační formulář), kterou musí žadatelé zasílat před zahájením prací na projektu.

To znamená, že před zahájením prací na vlastní investici je nutné motivační formulář vyplnit a poslat emailem na adresu martin.leibl@mze_cz a zuzana.pribylova@mze_cz.

Originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci podávanou ve standardních termínech na příslušné pracoviště OPŽL SZIF. Datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet předpokládanému datu zahájení konkrétních prací týkajících se předmětu dotace uvedenému v motivačním formuláři.

Aktuální znění obou dotačních programů bude bezprostředně po podpisu pana ministra zveřejněno na webových stránkách MZe (www.eagri.cz).

Monivacni_formular.pdf Monivační_formulář.pdf

Ing. Martin Leibl, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR