Informace pro žadatele o podporu

VF.jpg Od 1. července až do 15. srpna 2014 je opět možné podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Na tomto místě vám přinášíme přehled tematických okruhů, dále pokyny k podávání žádosti a další informace. Kompletní info a Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem na www.vinarskyfond.cz – Podpory.

Tematické okruhy:

1. Účast na výstavách vín

Podpora úhrady nákladů vynaložených na pronájem výstavních prostor výrobcům vína, kteří se účastní výstav Go/Regiontour a Holiday World 2015. Výše podpory: do 50 % nákladů vynaložených na pronájem výstavních prostor, max. však 50.000 Kč.

2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín

Podpora úhrady nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání přehlídek, soutěží a výstav vín a jejich propagaci konaných od 1.9.2014 do 31.3.2015. Výše podpory do 50 % nákladů vynaložených na pronájem prostor a propagaci, maximálně však 8.000 Kč (výstavy místní), 40.000 Kč (regionální), 50.000 Kč (nominační v jednotlivých vinařských podoblastech – Národní soutěž vín), 150.000 Kč (celorepublikové), 250.000 Kč (se statutem OIV).

3. Školení, semináře, konference

Podpora úhrady nákladů na konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tematikou konaných od 1.9.2014 do 31.3.2015. Výše podpory: do 80% nákladů na pronájem prostor pro konání akce, výrobu podkladových materiálů a odměny přednášejícím a pomocnému personálu, maximálně však 10.000 Kč (semináře a školení), 100.000 Kč (konference celostátního významu nebo cyklus seminářů/školení).

4. Propagační akce s tematikou vína a vinařství

Podpora úhrady nákladů na pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci akcí na rozvoj vinařské turistiky konaných od 1.9.2014 do 31.3.2015. Výše podpory: do 90 % nákladů skutečně vynaložených na pronájem prostor pro konání akce, odměny pro účinkující a propagaci akce, a to maximálně 20.000/50.000/100.000 Kč (otevřené sklepy dle typu), 10.000/20.000/100.000/500.000 Kč (vinobraní dle typu), 20.000 Kč (ostatní vinařské propagační akce) – podrobný rozpis v Podmínkách pro poskytnutí podpory.

Pokyny pro podávání žádosti:

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo písemně poštou/osobně – nestačí pouze mailem!
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o podporu (obsahuje: 1. strana identifikace žadatele, dále příloha č.1 – čestné prohlášení a příloha č.2 – projekt). Pozor změna formuláře! Ke stažení zde: http://www.vinarskyfond.cz/cz/formulare
 • Pokud podáváte žádost v písemné podobě, je nezbytné přílohu č.2 /projekt/ předložit i v elektronické podobě (nejlépe na mail info@vinarskyfond_cz; příp. na datovém nosiči)
 • Další dokumenty přikládané k žádosti: identifikace žadatele (právnická osoba: kopie výpisu z OR – ne starší 3 měsíců, u sdružení např. kopie stanov nebo výpis z ČSÚ, u ČZS např.registrační list apod.; fyzická osoba: kopie živnostenského oprávnění). Fyzická osoba nepodnikající předkládá kopii občanského průkazu. Doklad k bankovnímu účtu (kopie smlouvy nebo potvrzení banky) nepřikládejte, tento se zasílá až s vyúčtováním poskytnuté podpory.

Dříve, než budete psát samotný projekt, věnujte pozornost především nákladům, které jsou uznatelné – vyhnete se tak pozdějším nedorozuměním po vydání rozhodnutí Rady Fondu o poskytnutí podpory či následně při samotném vyúčtování.

Uznatelné náklady dle typu žádosti:

1) Účast na výstavě:

 • pronájem výstavních prostor účastníku výstavy

Ne např.: stavba stánku, doprava, led apod.

2) Přehlídky, soutěže, výstavy vín:

 • grafický návrh a tisk propagačních materiálů /katalog výstavy, letáky, plakáty, pozvánky, reklamní bannery, rollery/,
 • propagace výstavy v médiích /inzerce v tisku, radiu, TV, internetu/ - výroba inzerátu, spotu a platba za jeho umístění, zajištění PR,
 • webová prezentace
 • roznáška propagačních materiálů /výlep plakátů, pronájem reklamních ploch/,
 • propagace akce v místě /např. směrovky/,
 • pronájem prostor pro konání výstavy (pronájem místnosti, budovy, v příp. exteriéru např. pronájem stanu).

Ne např.: sklo, občerstvení, odměny degustátorům, pronájem chladících zařízení

3) Školení, semináře, konference

 • pronájem prostor pro konání akce
 • honoráře přednášejícím (lektoři, moderátor),
 • grafický návrh a tisk sborníku, příp. dalších materiálů, které obdrží účastníci,
 • organizační náklady (mzdy pracovníkům zajišťujícím realizaci akce).

Ne např. propagace akce

4) Vinařská turistika, propagační akce

 • grafický návrh a tisk propagačních materiálů /katalog, letáky, plakáty, pozvánky, mapy, skládačky, reklamní bannery, rollery/,
 • propagace akce v médiích /inzerce v tisku, radiu, TV, internetu/ - výroba inzerátu, spotu a platba za jeho umístění, zajištění PR,
 • webová prezentace akce
 • roznáška propagačních materiálů / výlep plakátů, pronájem reklamních ploch/,
 • propagace akce v místě /např. směrovky, poutače/,
 • pronájem prostor pro konání akce (pronájem místnosti, budovy, v příp. exteriéru např. pronájem stanu),
 • honoráře vystupujícím (hudba, moderátor, taneční, historické soubory a další vystoupení či prezentace, účastníci slavnostního průvodu),
 • pronájem sklepů (poskytnutí prostor sklepa vinařem pro akci typu otevřené sklepy).

Ne např.: sklo, občerstvení, identifikační náramky, pronájem mobilních wc atd.

Dotazy k podporám: Pavel Večeřa, 541652479, vecera@vinarskyfond_cz

Ke stažení:

Informace_pro_zadatele_pro_podporu_VF.pdf Informace_pro_zadatele_pro_podporu_VF.pdf (156,60 KB)