Informace o jednání Dozorčí rady a Rady Vinařského fondu 20. a 21.4.

VF.jpg Pravidelná informace z jednání Rady a Dozročí rady Vinařského fondu konaných dne 20. 4 a 21. 4. 2009.

Dne 20.4. 2009 proběhlo v Brně ustavující zasedání Dozorčí rady Vinařského fondu. Dozorčí rada zvolila za svého předsedu hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, místopředsedou byl pak zvolen předseda zemědělského výboru PSP Ing. Jiří Papež. Dozorčí rada schválila výroční zprávu a účetní závěrku Fondu za rok 2008 - tyto jsou zveřejněny na webových stránkách Fondu. Dále byl schválen rozpočet Fondu na rok 2009 předložený Radou Fondu s doporučením Radě Fondu navýšit kapitolu podpory v retailu.

Dne 21.4. 2009 pak proběhlo letos již čtvrté zasedání Rady Fondu. Rada se zabývala otázkou výběru odvodů za víno a rozhodla o dalším projednání této problematiky v rámci samostatného bodu na příštím jednání. Dále Rada projednala podklady k výběrovému řízení na komunikační agenturu Fondu. Rada se zabývala i rozpočtem Fondu na rok 2009 a rozhodla o jeho navýšení z původně schválené částky 75 miliónů korun na maximální možnou částku, kterou umožňuje notifikace Fondu Komisí EU, tj. 84 miliónů korun. Jednotlivé položky rozpočtu jsou tedy tvořeny následovně:

Výše v Kč Kapitola rozpočtu
12 000 000 Projekty realizované ve vinařských regionech
7 500 000 Podpora volného pokračování filmu Bobule
1 500 000 Média, PR
5 000 000 HORECA, vinotéky, výstavy v ČR, prop. akce
8 000 000 SVATOMARTINSKE
8 000 000 Projekt propagace růžových vín
6 000 000 Podpora exportu
13 000 000 Projekty dle vyhlášky a další
3 100 000 Servisní organizace NVC, SV
2 050 000 Průzkum trhu
11 850 000 Retail
5 000 000 Provozní výdaje
1 000 000 Rezerva
84 000  000 Schválená výše rozpočtu na rok 2009
Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání  žádostí 1.7.-15.8. 2009. Plné znění Podmínek  najdete na www.vinarskyfond.cz v části Podpory. Tématické okruhy budou zveřejněny i v červnovém čísle Vinařského obzoru. Další jednání Rady Fondu je naplánováno na 16.června.