Černý trh s vínem

rozlite_vino.jpg Svaz vinařů ČR si v loňském roce zadal u společnosti ERNST & YOUNG zpracování Analýzy možností boje proti černému trhu vínem. Cílem analýzy, která byla SV ČR předána v říjnu 2013, bylo detailně zmapovat současný znepokojivý stav trhu vínem a umístit jednotlivé signály a podezření do jasného kontextu. Na základě této Analýzy přijalo, po delší odborné diskuzi, představenstvo SV ČR návrh souboru opatření, která by měla / mohla přispět k ozdravení současné situace na trhu vínem.

Vzhledem k politickým změnám v České republice bylo možné oficiálně předložit tyto návrhy až poté, co byli noví ministři a jejich odborní náměstci instalováni do funkcí. V mezidobí absolvovali zástupci SVČR mnohá jednání, například s Ústředním ředitelem SZPI, členy Zemědělského výboru PSP, představiteli politických stran. Na těchto jednáních byly představitelům jednotlivých organizací a stran předány informace o situaci trhu vínem, o rozsahu zjištěných nedostatků, forem podvodných jednání, dopadů do našeho segmentu zemědělství atd.

Uvedená jednání pak vyústila v setkání s ing. Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství, které se uskutečnilo dne 11. března 2014. V rámci něho prezident SV ČR Tibor Nyitray a výkonný ředitel SVČR Martin Půček předali panu ministrovi zmíněnou Analýzu, osobně jej podrobně seznámili se situací a předložili mu návrhy SVČR na řešení situace. Tyto návrhy byly následně shrnuty v dopise panu ministrovi ze dne 13. 3. 2014 (plný text navrhovaných opatření ZDE).

Svaz vinařů ČR netrpělivě očekává stanovisko pana ministra, respektive jím řízeného ministerstva zemědělství, k návrhům na ozdravení trhu vínem. Předpokládáme vytvoření odborného týmu složeného ze zástupců ministerstva financí, SZPI, MZe, Celní správy, Finanční a daňové správy, Policie ČR, SZIF, jehož cílem by měla být příprava návrhu legislativních a organizačních opatření státu, která budou reflektovat a řešit současný nežádoucí stav. Po obdržení stanoviska a po jeho vyhodnocení svolá SVČR odbornou vinařskou veřejnost na setkání, jehož cílem bude zjištění postojů vinařů, jejich názorů a námětů na další směřování ozdravného procesu trhu vínem v České republice.

Nařízení vlády k provádění Programu podpor SOT s vínem

Dalším podstatným tématem rozhovoru i následných připomínek bylo znění právě připravovaného Nařízení vlády k provádění Programu podpor SOT s vínem v EU. K samotnému Programu podpor SOT má SV ČR řadu výhrad. Svaz důrazně oponoval už tu skutečnost, že program obsahuje regionální preference a preference mladých vinařů, které v okolních členských státech Komise do Programu zařadit nepožadovala a v případě ČR tomu bylo, dle sdělení MZe, naopak. V textu Programu podpor, který byl již schválen Evropskou komisí, tak jsou opatření a podmínky, naprosto nevyhovující našim pěstitelům.  Z těchto důvodů požaduje SV ČR, aby byl program v rámci legislativních možností znovu otevřen, nově projednán s vinařskou veřejností a následně zaslán Evropské komise se žádostí o změnu. Cílem SV ČR je minimalizovat nežádoucí a škodlivé dopady přijatého Programu, zejména definicí tzv. mladého vinohradníka, resp. vinaře. Svaz vinařů proto již dlouhodobě pracuje na přípravě finálního znění Nařízení vlády alespoň v podobě, která nebude pro domácí producenty tak nevýhodná a než dojde k opětovnému projednání programu v Komisi. V poslední době se představitelé SV ČR zúčastnili několika porad a konzultací nad obsahem návrhu nařízení vlády. V současné době, dle sdělení Vrchního ředitele MZe Ing. Jílka z minulého týdne, probíhá na ministerstvu interní připomínkové řízení textu, který by již měl v co největší míře respektovat připomínky a stanoviska SV ČR, zejména co do rozsahu preferencí regionálních a preferencí mladých vinařů.

Vzhledem k tomu, že v dohledné době bude, v souvislosti s novými předpisy EU, nutná změna jak Vinařského zákona, tak další “vinařské” legislativy, požádal SV ČR pana ministra o zvážení a provedení restrukturalizace oddělení pro víno. Oddělení pro víno musí být personálně schopno dostatečně pružně, kvalitně a kvalifikovaně dlouhodobě zpracovávat legislativní a správní dokumenty tak, aby reflektovaly jak zájmy státní regulace na tomto úseku, tak i potřeby vinařského stavu.

Jedním z nejdůležitějších úkolů SV ČR je hájit zájmy vinařů, mezi které patří i potírání negativních jevů na trhu vínem a ochrana poctivých vinařů a férového trhu. Proto připravujeme setkání vinařské odborné veřejnosti, při kterém by měla proběhnout diskuze nad aktuálními problémy a způsoby jejich řešení.

Jménem představenstva Svazu vinařů České republiky

JUDr. Tibor Nyitray
prezident SV ČR
tibor.nyitray@svcr_cz 
+420608682772

Další informace:

Ing. Martin Půček
výkonný ředitel SV ČR
martin.pucek@svcr_cz 
+420606743231

Ke stažení:

Navrhy_opatreni_Svaz_vinaru_Ceske_republiky_schvaleno_predstavenstvem_SV_CR.pdf Navrhy_opatreni_Svaz_vinaru_Ceske_republiky.pdf (360,70 KB)
Cerny_trh_stanovisko_SVCR_duben2014.pdf Cerny_trh_stanovisko_SVCR_duben2014.pdf (253,27 KB)