Část VI. Závěr

Článek 13. - Závěrečná ustanovení
a)
Svaz vinařů České republiky se stává zástupcem svých členů v předmětu činnosti SV ČR.
b) Zastoupení v mezinárodních nevládních organizacích bude řešeno zvláštní dohodou.
c) Tyto stanovy nabývají platnost dnem registrace u příslušného orgánu státní správy - Ministerstva vnitra České republiky.
d) Právní vztahy v těchto stanovách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
e) Dosavadní Stanovy ČMVVU se tímto zrušují.