Část VI. Závěr

Článek 17. Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou SV ČR dne 20.4.2004 a tímto datem nabyl účinnosti. Dosavadní Jednací řád se tímto zrušuje.