Část V. Zásady hospodaření

Článek 9. - Zdroje finančních prostředků
SV ČR je organizací, která nepracuje pro zisk a financuje se z následujících zdrojů:
a) členské a účelové příspěvky členů SV ČR,
b) dotace, příspěvky a dary od státu, různých organizací a jednotlivců,
c) příjmy za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertízy, drobné služby, propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin a pod.


Článek 10. - Zásady hospodaření
Představenstvo SV ČR hospodaří s prostředky SV ČR podle rozpočtu schváleného valnou hromadou SV ČR. Za hospodaření s prostředky SV ČR je představenstvo zodpovědné valné hromadě SV ČR.


Článek 11. - Ručení
Za své závazky odpovídá SV ČR do výše svého majetku. Jednotliví členové SV ČR neručí za závazky SV ČR.


Článek 12. - Způsob vzájemného vypořádání
a)
V případě skončení členství ve SV ČR se vložený členský příspěvek nevrací.
b) V případě zániku SV ČR se rozdělí aktiva a pasíva mezi jednotlivé členy podle klíče platného pro placení příspěvku v roce zániku SV ČR. Za likvidaci SV ČR zodpovídá likvidační komise jmenovaná představenstvem SV ČR.