Část V. Hospodaření

Článek 15. - Stanovení výše příspěvků
a)
Výši členských příspěvků pro SV ČR navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada SV ČR.
b) Členské příspěvky se mohou použít také na materiální zabezpečení jednání všech orgánů SV ČR, pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členům orgánů, dary členům k významným výročím a na pokrytí nákladů na členství a zastoupení SV ČR na jednáních v dalších organizacích.


Článek 16. - Účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření
a)
Ve všech orgánech SV ČR se účty uzavírají k 31.12. běžného roku.
b) Zprávu o hospodaření, účetní výsledovku a rozvahu je třeba vypracovat do 31. března následujícího roku.