Část IV. Volby a hlasování

Článek 11. - Volební a hlasovací právo
a)
Na valné hromadě SV ČR mají volební a hlasovací právo vyslaní delegáti dle čl. 5 písm. b.
b) Členové představenstva s volebním a hlasovacím právem mají právo jednoho hlasu.


Článek 12.- Volby a hlasování
a)
Volby a hlasování ve všech orgánech SV ČR mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na valné hromadě SV ČR navrhuje představenstvo SV ČR,
b) Volby a hlasování musí být tajné, požaduje-li to alespoň třetina přítomných členů s hlasovacím právem. Každá členská organizace může odevzdat své hlasy souhrnně.
c) Při volbách a hlasováních v orgánech SV ČR rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, přičemž se nezapočítávají hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování.
d) Při rovnosti hlasů ve volbách rozhoduje los. Při rovnosti hlasů ve věcném hlasováním rozhoduje hlas předsedy.
e) Pouze při hlasování o zrušení SV ČR je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů SV ČR.
f) Pouze k přijetí nebo změně Stanov SV ČR nebo Jednacího řádu SV ČR je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných s hlasovacím právem na valné hromadě SV ČR.


Článek 13. Písemné nebo elektronické volby a hlasování
a)
V naléhavých případech nebo z úsporných důvodů mohou být volby nebo hlasování uskutečněny písemnou nebo elektronickou formou.
b) O písemné nebo elektronické volbě nebo hlasování v představenstvu SV ČR rozhoduje výkonný výbor.
c) Písemných voleb a hlasování se zúčastňují všichni členové příslušného orgánu, kterého se věc týká.
d) Pro písemné volby a hlasování platí stejná pravidla jako pro veřejné a tajné volby na valných hromadách a schůzích orgánů SV ČR.
e) Výsledky písemných voleb je třeba dokumentovat a schválit dozorčí radou SV ČR.
f) O výsledku písemných voleb je třeba informovat nejbližší valnou hromadu SV ČR.


Článek 14. - Volební a funkční období, funkční rok
Volební a funkční období ve SV ČR je čtyřleté, pokud není při volbě stanoveno jinak. Funkční rok trvá od jedné řádné valné hromady ke druhé.