Část IV. Orgány a jejich ustavování

Článek 6.- Orgány
Orgány SV ČR jsou:
a) valná hromada SV ČR,
b) představenstvo SV ČR,
c) výkonný výbor SV ČR,
d) dozorčí rada SV ČR,


Článek 7. - Způsob ustavování orgánů
a)
Valná hromada je nejvyšším orgánem SV ČR. Tvoří ji delegovaní zástupci členů SV ČR. Počty a složení zástupců stanoví Jednací řád SV ČR.
b) Představenstvo SV ČR je voleno valnou hromadou SV ČR. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád SV ČR. Představenstvo se za svou činnost zodpovídá valné hromadě SV ČR.
c) Předsedu SV ČR volí valná hromada SV ČR, místopředsedu za vinařskou oblast Čechy valná hromada Cechu českých vinařů, místopředsedu za vinařskou oblast Morava volí valná hromada z řad členů z Moravy, tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo SV ČR. Předseda, oba místopředsedové a tajemník jsou členy výkonného výboru, který je za svou činnost zodpovědný představenstvu SV ČR.
d) Dozorčí rada je volena valnou hromadou SV ČR. Předsedu dozorčí rady volí členové dozorčí rady ze svého středu. Rada kontroluje činnost SV ČR. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě SV ČR.


Článek 8. - Oprávnění jednat jménem SV ČR
Jménem SV ČR mohou jednat předseda, oba místopředsedové, tajemník a dále osoby pověřené předsedou SV ČR.