Část III. Orgány

Článek 5. - Valná hromada
a)
Valná hromada je nejvyšším orgánem SV ČR.
b) Valné hromady se zúčastňují členové představenstva SV ČR a vždy jeden zástupce z každého členského podniku či vinařského spolku a fyzické osoby. Kromě toho má každá členská organizace právo vyslat dalšího zástupce na každých dosažených 5 tisíc Kč členských příspěvků, stejně jako vinařský spolek na každých dosažených 50 svých členů. Rozhodující je stav k 31.12. předcházejícího roku. Všichni výše uvedení účastníci valné hromady mají právo volební a hlasovací. Valné hromady se mohou zúčastnit také zvaní hosté a další členové a zaměstnanci členských organizací SV ČR, rozhoduje o tom výkonný výbor SV ČR.
c) Valná hromada se koná minimálně jednou za rok a svolává ji výkonný výbor SV ČR nejpozději 14 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program.
d) V naléhavých a závažných případech může výkonný výbor svolat mimořádnou valnou hromadu i v kratším termínu před jejím konáním. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů SV ČR.


Článek 6. - Jednání valné hromady
Valná hromada SV ČR projednává a schvaluje
a) program SV ČR,
b) výroční zprávu o činnosti SV ČR,
c) rozpočet SV ČR,
d) zprávu o hospodaření SV ČR,
e) vytváření fondů SV ČR,
f) doplňky a změny Stanov a Jednacího řádu SV ČR,
g) místopředsedu za vinařskou oblast Čechy, členy představenstva za Moravín, Českomoravský svaz vinařských podniků, Svaz IP hroznů a vína, Sdružení šlechtitelů révy vinné.

Valná hromada SV ČR volí
g) předsedu SV ČR,
h) místopředsedu za Moravu z řad členů z vinařské oblasti Morava
i) členy dozorčí rady SV ČR,
j) členy představenstva SV ČR v souladu se systémem dle Stanov.

Valná hromada
k) zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám členů SV ČR,
l) zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám orgánů, a jejich řešení,
m) zaujímá stanoviska k práci členských organizací a svých orgánů,
n) rozhoduje o zániku SV ČR.


Článek 7. - Představenstvo
a)
Představenstvo tvoří předseda SV ČR, 2 místopředsedové SV ČR, 1 zástupce Českomoravského svazu vinařských podniků, 1 zástupce Moravínu, 1 zástupce Svazu IP hroznů a vína, 1 zástupce Sdružení šlechtitelů révy vinné, 1 zástupce členů za znojemsko, 1 zástupce členů mikulovsko, 1 zástupce členů velkopavlovicko, 1 zástupce členů za strážnicko, 1 zástupce členů za mutěnicko, 1 zástupce členů za Podluží a 1 zástupce členů za kyjovsko, bzenecko a uherskohradišťsko. Místopředseda z české vinařské oblasti zastupuje tuto oblast.
b) Představenstvo SV ČR zasedá podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Svolává jej výkonný výbor SV ČR. Pozvánky je třeba rozeslat alespoň 10 dní před zasedáním a musí obsahovat program. V naléhavých a závažných případech lze svolat zasedání představenstva SV ČR i v kratším termínu před jeho konáním.
c) Představenstvo SV ČR se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Svazu vinařů České republiky.
d) Jednání představenstva se účastní tajemník SV ČR a předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Hlasovací právo však mají pouze členové představenstva. Pokud se člen představenstva nemůže zúčastnit jednání, může svá práva delegovat na některého z členů SV ČR z příslušné oblasti podnikání, ze kterou byl zvolen.


Článek 8. - Práva a povinnosti představenstva SV ČR
Představenstvo SV ČR
a) rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený valnou hromadou SV ČR,
b) zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinařství, organizaci a činnosti SV ČR a vzniklé situace řeší,
c) napomáhá při zakládání regionálních vinařských svazů,
d) vydává vlastní pracovní směrnice,
e) stanoví odměny a finanční úhrady svým členům a zaměstnancům,
f) rozhoduje o členství SV ČR v jiných organizacích a jmenuje zástupce SV ČR v těchto organizacích,
g) v případě zániku SV ČR ustavuje likvidační komisi.
h) v souladu se Stanovami SV ČR Části III, článku 4 odstavce d) s okamžitou platností rozhodne o vyloučení členů, kterým bylo státními orgány prokázáno pančování vína.


Článek 9. - Práva a povinnosti výkonného výboru
Členové výkonného výboru SV ČR
a) po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy SV ČR zastupují členy SV ČR při jednání se státními orgány, sdělovacími prostředky, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností, případně touto činností pověřuje jiné členy a zaměstnance SV ČR,
b) po vzájemné dohodě a s vědomím předsedy SV ČR využívají svého podpisového práva za SV ČR,
c) zajišťují rozpracování a realizaci usnesení valné hromady a představenstva SV ČR,
d) vedou administrativu SV ČR,
e) hospodaří s prostředky SV ČR podle rozpočtu schváleného valnou hromadou SV ČR a podle návrhů a připomínek představenstva SV ČR,
f) svolávají valnou hromadu SV ČR a připravují její program,
h) zpracovávají výroční zprávu o hospodaření SV ČR,
i) zodpovídají za roční uzávěrku účtů SV ČR,
j) zodpovídají za vydávání tiskovin SV ČR, za vzájemnou informovanost členů SV ČR z dostupných zdrojů.


Článek 10. – Dozorčí rada
SV ČR volí tříčlennou dozorčí radu.
Dozorčí rada může pozastavit výkon rozhodnutí výkonného výboru či představenstva, je-li v rozporu s obecně platnými předpisy, stanovami SV ČR nebo ostatními předpisy SV ČR. Pozastavené rozhodnutí předloží valné hromadě SV ČR.
Činnost dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů.