Část III. Členství

Článek 3. - Vznik členství
a) Členství ve SV ČR je dobrovolné. Členem SV ČR se může stát právnická i fyzická osoba, která souhlasí se stanovami, jednajícím řádem a programem SV ČR a podá písemnou žádost o přijetí.
b) Členství vznikne na základě rozhodnutí představenstva SV ČR o přijetí člena. Rozhodnutí představenstva se dává na vědomí valné hromadě SV ČR.
c) Právnické osoby jsou v orgánech SV ČR zastupovány určenými fyzickými osobami, zpravidla vinohradnickými a vinařskými odborníky.
d) Hospodářské organizace s regionální působností a fyzické osoby se mohou organizovat v regionálních svazech a spolcích, které jsou členy SV ČR.


Článek 4. - Zánik členství
Členství ve Svazu vinařů České republiky zanikne:
a) vystoupením,
b) zánikem členské organizace,
c) dohodou o ukončení členství,
d) vyloučením,
e) zrušením SV ČR,
f) úmrtím fyzické osoby - člena.
Zánik členství podle odstavců a), b), c), e), f) projednává, rozhoduje a eviduje představenstvo SV ČR a dává jej na vědomí nejbližší valné hromadě SV ČR. Podle odstavce d) projednává představenstvo, a dává na vědomí valné hromadě. Před vyloučením musí být člen dvakrát písemně vyrozuměn o k tomu vedoucích skutečnostech a vybídnut k jejich odstranění.


Článek 5. - Ustanovení o vzniku a zániku členství
a)
Proti rozhodnutí představenstva SV ČR o vzniku a zániku členství lze podat písemnou stížnost k valné hromadě, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat.
b) Členství zaniká vždy k 31.12. příslušného roku z výjimkou bodu d), čl. 4
c) Při zániku členství nevzniká nárok na náhradu vložených prostředků.