Část II. Práva a povinnosti členů

Článek 2. - Práva členů
Členové SV ČR mají právo
a) účastnit se jednání valné hromady SV ČR,
b) být voleni do představenstva SV ČR,
c) navrhovat své zástupce do všech orgánů SV ČR,
d) na výhody plynoucí z členství ve SV ČR,
e) účasti na práci SV ČR,
f) využívat služeb a zařízení SV ČR,
g) na ochranu svých oprávněných zájmů,
h) podávat podněty, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány SV ČR,
i) dožadovat se provedení kontroly orgánů SV ČR,
j) požádat o svolání valné hromady nebo představenstva SV ČR.


Článek 3. - povinnosti členů
Členové SV ČR jsou povinní
a) dodržovat stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení valné hromady a představenstva ve věcech SV ČR,
b) plnit převzaté závazky vůči SV ČR,
c) platit stanovené příspěvky,
d) zúčastnit se jednání orgánů SV ČR, jejichž jsou členy,
e) poskytovat služby, informace a prostředky směřující k zajištění součinnosti a společenských zájmů členů SV ČR,
f) informovat výkonný výbor o všech významných aktivitách týkajících se předmětu činnosti SV ČR směrem ke státní správě a obdobným institucím s doložením fotokopie žádosti či návrhu nejpozději v den podání,
g) nepodávat mimo svoji organizaci takové informace, které nejsou v souladu se společnými zájmy SV ČR.
Nesplnění těchto povinností může být důvodem k vyloučení podle článku 4 Stanov SV ČR.


Článek 4. Práva a povinnosti členů a zaměstnanců členských organizací SV ČR
Fyzické a právnické osoby - členové nebo zaměstnanci členských organizací SV ČR - mohou využívat výhod a práv členů SV ČR za předpokladu, že budou plnit povinnosti členů SV ČR.