Část II. Cíl a předmět činnosti

Článek 2. - Cíl a předmět činnosti SV ČR
a)
sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím. Prostřednictvím odborných a oblastních svazů koordinuje jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými členy udržuje dobré vztahy na zásadách porozumění a vzájemné pomoci,
b) pro své členy (regionální vinohradnické a vinařské svazy, další vinařské organizace a jednotlivce) a pro členy a zaměstnance svých členských organizací vytváří podmínky pro specializovanou spolupráci v různých odborech vinohradnictví a vinařství na úrovni České republiky,
c) zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, které se dotýkají vinohradnictví a vinařství České republiky a zájmů svých členů,
d) spolupracuje se státními orgány, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností. V těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské, komerční a další zájmy svých členů, členů a zaměstnanců svých členských organizací,
e) usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství České republiky a v souvislosti s tím zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydávání tiskovin a periodik pro potřebu svých členů a veřejnosti,
f) napomáhá integraci mezi prvovýrobci, zpracovatelskými a obchodními organizacemi. Prosazuje zakládání hospodářských organizací přispívajících k rozvoji vinohradnictví a vinařství České republiky, v zájmu svých členů a ke splnění svých cílů,
g) prosazuje racionalizaci produkce, posklizňové úpravy, skladování, zpracování, obchodu, vývozu a dovozu hroznů a vína a využití vedlejších výrobků a služeb podle zásad tržní ekonomiky, potřeb trhů, v zájmu konzumentů, svých členů, členů a zaměstnanců svých členských organizací,
h) prosazuje racionalizaci produkce, prodeje, vývozu a dovozu množitelského materiálu révy vinné,
i) zabývá se otázkami marketingu hroznů, vína a množitelského materiálu, otázkami kvality výrobků, cenovou politikou, materiálovým zásobováním, pojištěním, dotační politikou a dalšími profesními a hospodářskými otázkami,
j) usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy vinné.