22. kolo příjmu žádostí z PRV pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,

dotace.jpg Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na  podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu  od 26. 1. 8:00 hodin - 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

Dne 18. 12. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je ujednotlivých podopatření předběžně stanoven následovně:

Opatření/podopatření Alokace
I.1.1.1 700 mil. Kč
I.1.2.1 100 mil. Kč
I.1.3.1 200 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 22. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 22. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci SZIF POSKYTUJE – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2007-2013.

Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření žadatelé povinni úhradu výdajů, na které je požadována dotace, a následné předložení Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015.


Stručné podrobnosti uvedeny zde:

http://www.eagri.cz/public/web/file/353232/Zmeny_Pravidel_pro_22._kolo.pdf

Úplné aktualizované znění pravidel všetně podporovaných strojů k tomuto programu naleznete zde:

http://www.eagri.cz/public/web/file/353302/Pravidla_I._1._1._1.pdf